บุคลากรสำนัก

งานบริหารทั่วไป

...

นางนงลักษณ์ พหุพันธ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
nonglux.pah@mail.pbru.ac.th

...

นางสาวสวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
sawarin.yun@mail.pbru.ac.th

...

นางรัตนา เสียงสนั่น
นักบริหารงานทั่วไป
rattana.sia@mail.pbru.ac.th

...

นางอุษณีย์ บุญแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
ausane.bun@mail.pbru.ac.th

...

นางทองสุข จันทะทัง
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
thongsuk.cha@mail.pbru.ac.th


งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

...

นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
sawat.ura@mail.pbru.ac.th

...

นางสาวสุกัลยา ปิ่นฟ้า
บรรณารักษ์
sukanlaya.phi@mail.pbru.ac.th

...

นางสาวสุพรรณณี เพนวิมล
บรรณารักษ์
supunnee.pen@mail.pbru.ac.th

...

นายมนตรี ภูอิน
นักบริหารงานทั่วไป
montri.poo@mail.pbru.ac.th


งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

...

นายทวี นวมนิ่ม
รักษาการหัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
tawee.nua@mail.pbru.ac.th

...

นางอัจฉราพร เลี้ยงอยู่
บรรณารักษ์
artcharaporn.lan@mail.pbru.ac.th

...

นายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง
บรรณารักษ์
peerawat.phe@mail.pbru.ac.th

...

นางนิรดา เอี่ยมอาษา
นักเอกสารสนเทศ
nirada.aie@mail.pbru.ac.th

...

นางสาวธนพร ถมเสาร
นักบริหารงานทั่วไป
tanapon.tho@mail.pbru.ac.th

...

นางสาวดาวเรือง ขมแก้ว
นักบริหารงานทั่วไป
daorueang.kho@mail.pbru.ac.th


ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

...

นางสาวแขนภา ทองตัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รักษาการหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้)
khaenapa.ton@mail.pbru.ac.th

...

นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
wirote.wan@mail.pbru.ac.th

...

นายณฐกฤตย์ นวมงาม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
nathakrit.nua@mail.pbru.ac.th

...

นายวิวัฒน์ เพิ่มสุข
นักเอกสารสนเทศ
wiwat.per@mail.pbru.ac.th

...

นางสาวสิริรัตน์ เดชเพชร
นักวิชาการศึกษา
sirirat.det@mail.pbru.ac.th