บุคลากรสำนัก

คณะผู้บริหาร

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
piyawan.khu@mail.pbru.ac.th

อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
maturose.pra@mail.pbru.ac.th

อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
sunya.the@mail.pbru.ac.th

ผศ.ตวงสิทธิ์ สนขำ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
toungsit.son@mail.pbru.ac.th


งานบริหารทั่วไป

นางนงลักษณ์ พหุพันธ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
nonglux.pah@mail.pbru.ac.th

นางสาวสวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการหัวหน้างาน
งานบริหารทั่วไป

sawarin.yun@mail.pbru.ac.th

นางรัตนา เสียงสนั่น
นักบริหารงานทั่วไป
rattana.sia@mail.pbru.ac.th

นางอุษณีย์ บุญแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
autsani.bun@mail.pbru.ac.th

นางทองสุข จันทะทัง
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
thongsuk.cha@mail.pbru.ac.th


งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์
บรรณารักษ์
หัวหน้างาน
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

sawat.ura@mail.pbru.ac.th

นางสาวสุกัลยา ปิ่นฟ้า
บรรณารักษ์
sukanlaya.phi@mail.pbru.ac.th

นางสาวสุพรรณณี เพนวิมล
บรรณารักษ์
supunnee.pen@mail.pbru.ac.th

นายมนตรี ภูอิน
นักบริหารงานทั่วไป
montri.poo@mail.pbru.ac.th


งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

นายทวี นวมนิ่ม
บรรณารักษ์
รักษาการหัวหน้างาน
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

tawee.nua@mail.pbru.ac.th

นายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง
บรรณารักษ์
peerawat.phe@mail.pbru.ac.th

นางนิรดา เอี่ยมอาษา
นักเอกสารสนเทศ
nirada.aie@mail.pbru.ac.th

นางสาวธนพร ถมเสาร
นักบริหารงานทั่วไป
tanapon.tho@mail.pbru.ac.th

นางสาวดาวเรือง ขมแก้ว
นักบริหารงานทั่วไป
daorueang.kho@mail.pbru.ac.th


ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

นางสาวแขนภา ทองตัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รักษาการหัวหน้างาน
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

khaenapa.ton@mail.pbru.ac.th

นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานบริการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

wirote.wan@mail.pbru.ac.th

นายณฐกฤตย์ นวมงาม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานบริการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

nathakrit.nua@mail.pbru.ac.th

นายวิวัฒน์ เพิ่มสุข
นักเอกสารสนเทศ
งานพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู้

wiwat.per@mail.pbru.ac.th