RULIBNET

ความร่วมมือ
     โครงการความร่วมมือเพื่อสรรและใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์(IGLibrary) ร่วมกัน วันที่ 15 มกราคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯอย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล โดนมีภารกิจหลักในการจัดหา พัฒนา ผลิต และ จัดระบบการบริการสื่อสารนิเทศทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบสัญญาณดิจิทัลในรูปแบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนเพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ได้มีแหล่งทรัพยากรสารสนเทศสำหรับค้นคว้าหาความรู้ และเรียนรู้โดยตรง รวมถึงเป็นการเสริมศักยภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย