เกี่ยวกับเรา

Image

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
       ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งส่วนออกเป็น 2 งาน ได้แก่
       1) งานพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู้
       2) งานบริการและส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้

       มีหน้าที่ ในการวิเคราะห์ ผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกอบรม ให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีการศึกษา อีกทั้งให้บริการการเรียนการสอน สนับสนุนเทคโนโลยีด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ดูแลปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เทคโนโลยีให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน


บุคลากรศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

...

ผศ.ตวงสิทธิ์ สนขำ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
toungsit.son@mail.pbru.ac.th

นางสาวแขนภา ทองตัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รักษาการหัวหน้างาน
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

khaenapa.ton@mail.pbru.ac.th

นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานบริการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

wirote.wan@mail.pbru.ac.th

นายณฐกฤตย์ นวมงาม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานบริการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

nathakrit.nua@mail.pbru.ac.th

นายวิวัฒน์ เพิ่มสุข
นักเอกสารสนเทศ
งานพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู้

wiwat.per@mail.pbru.ac.th


โครงสร้างหน่วยงาน

Image

หน้าที่รับผิดชอบของงานพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู้
1. หน่วยผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
    1.1 จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประเภทตำรา เอกสารประกอบการสอน บทความวิชาการ วิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการอื่นๆ
    1.2 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ
    1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ของอาจารย์ และนักศึกษา
    1.4 ออกแบบ และผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อวิชาการ ทั้งรูปแบบเอกสารดิจิทัลและสื่อวิดีทัศน์
    1.5 ผลิตสื่อการเรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน และวิชาในหลักสูตรของอาจารย์ ในรูปแบบดิจิทัล (e-Lecture)
    1.6 ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    1.7 ผลิตหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ (E-Journal) รวมทั้งเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (Life Long Learning)
    1.8 ผลิตสื่อ และคลังสื่อออนไลน์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้ระบบลิขสิทธิ์แบบเปิด
    1.9 ผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์
    1.10 ออกแบบและผลิตงานกราฟิกคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ทั้งทางการศึกษาและการประชาสัมพันธ์, ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
    1.11 จัดเก็บ รวบรวม รายงานผลสถิติผู้ใช้บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
    1.12 รับผิดชอบดูแล การรายงานผลสถิติผู้ใช้บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
    1.13 ประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อการเรียนการสอน
    1.14 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
    1.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่
    2.1 จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการพัฒนา และจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่
    2.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของเทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา อาจารย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
    2.3 จัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษาที่ทันสมัย ตรงต่อความต้องการ และรองรับรูปแบบการเรียนการสอนรูแบบใหม่ๆ
    2.4 จัดหาสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริการ และการบริหารจัดการ
    2.5 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่
    2.6 จัดหา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน มีการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในวงการต่างๆ รวมทั้งในเรื่องของการเรียนรู้และมิติรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น 5G VR AR IOTs แอปพลิเคชันต่างๆ หรือ AI เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
    2.7 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
    2.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. หน่วยพัฒนาและดูแลเว็บไซต์
    3.1 จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง เพื่อการให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมทั้งการบริการแก่ประชาชนทั่วไป
    3.2 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลในการจัดทำเว็บไซต์ให้ตรงตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อน Webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
    3.3 พัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ เช่น ฐานข้อมูลท้องถิ่น ฐานข้อมูลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น
    3.4 ออกแบบ จัดทำ เพิ่มเนื้อหาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
    3.5 ออกแบบ จัดทำ เพิ่มเนื้อหาและปรับปรุงเว็บไซต์ของงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว โดยประสานงานด้านข้อมูลกับบุคลากรที่รับผิดชอบ
    3.6 รับผิดชอบดูแล ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง รวบรวม และทำระบบจัดเก็บภาพถ่ายดิจิตอล ที่ได้จากกิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    3.7 งานจัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์
    3.8 จัดเก็บ รวบรวม รายงานผลสถิติผู้ใช้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Facebook
    3.9 รับผิดชอบดูแล การรายงานผลสถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
    3.10 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาเว็บและดูแลเว็บไซต์
    3.11 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์
    3.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. หน่วยจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
    4.1 จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    4.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
    4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงให้ครอบคุลม ทั่วถึง และรองรับผู้รับบริการทุกคนให้เข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
    4.4 จัดหาอุปกรณ์การดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
    4.5 จัดหาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลระบบสารสนเทศ
    4.6 ปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อรองรับการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ในรูปแบบออนไลน์
    4.7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยให้มีบรรยากาศทางวิชาการเอื้อต่อการเรียนรู้
    4.8 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
    4.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. หน่วยพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศ
    5.1 จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนานวัตกรรมและให้บริการระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
    5.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการนวัตกรรมและบริการระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
    5.3 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
    5.4 พัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการ และบริหารจัดการ เช่น ฐานข้อมูลประวัติมหาวิทยาลัย ทะเบียนข้อมูลบุคลากร เป็นต้น
    5.5 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศ
    5.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. หน่วยเทคโนโลยีห้องสมุด
    6.1 จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการพัฒนา และจัดหาเทคโนโลยีทางด้านห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
    6.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของเทคโนโลยีทางด้านห้องสมุด ของนักศึกษา อาจารย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
    6.3 ดูแล ปรับปรุง ข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพ
    6.4 ตรวจสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
    6.5 สำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อป้องกันการสูญหาย และกรณีเกิดปัญหาการทำงานของระบบมีความเสียหาย
    6.6 ประสานงานบริษัทที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติให้ได้มาตรฐาน และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ
    6.7 ให้ความรู้ คำปรึกษา แก้ไขปัญหาแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
    6.8 พัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ให้ได้มาตรฐาน เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
    6.9 จัดหา พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ ตามความต้องการ
    6.10 จัดหาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย สำหรับนักศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
    6.11 จัดเก็บ รวบรวม รายงานผลสถิติผู้ใช้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
    6.12 รับผิดชอบดูแล การรายงานผลสถิติผู้ใช้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
    6.13 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
    6.14 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุด
    6.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. หน่วยซ่อมบำรุง รักษา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ
    7.1 จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการซ่อมบำรุง รักษา และปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
    7.2 ศึกษา วิเคราะห์สภาพการทำงานของระบบสารสนเทศ เพื่อจัดหา ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    7.3 ปรับปรุง ดูแลระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการเรียนการสอน การปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ
    7.4 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานซ่อมบำรุง รักษา และปรับปรุง ระบบสารสนเทศ
    7.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบของงานบริการและส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้
1. หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
    1.1 บริการให้ยืมโสตทัศนูปกรณ์ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
    1.2 ให้คำปรึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูแบบใหม่
    1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัย
    1.4 ให้บริการสื่อการเรียนการสอน สื่อวิชาการ ทั้งรูปแบบเอกสารดิจิทัลและสื่อวิดีทัศน์
    1.5 จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
    1.6 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานบริการโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
    1.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. หน่วยพัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมสมรรถนะด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
    2.1 จัดทำหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย
    2.2 พัฒนาและส่งเสริมบริการการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประชาชนทั่วไป (Massive Open Online Course : MOOC) ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
    2.3 อบรมทักษะด้านการผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อให้เกิดการต่อยอดการผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา สำหรับอาจารย์
    2.4 จัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับนักศึกษา ให้สามารถจัดเก็บเครดิตการอบรมเพื่อเทียบหน่วยกิตได้ (Credit Bank)
    2.5 ยกระดับความรู้และทักษะของบุคลากร เพื่อสอดรับกับการทำงานในยุคดิจิทัล โดยบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานได้
    2.6 บริการวิชาการฝึกอบรมการใช้สื่อสำหรับการเรียนการสอนและวิจัยสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
    2.7 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    2.8 สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ
    2.9 บริการวิชาการการฝึกอบรมอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก
    2.10 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมสมรรถนะด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
    2.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. หน่วยบริการถ่ายภาพ/วีดีโอการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
        3.1 บริการถ่ายวีดิทัศน์ บันทึกเสียง และตัดต่อ เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน
    3.2 บริการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ สำหรับงานบริการวิชาการ การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
    3.3 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานบริการถ่ายภาพ/วีดีโอการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
    3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. หน่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้
    4.1 จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์และประเมินผลการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู้
    4.2 สร้างและประชาสัมพันธ์ช่องทาง วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ได้มีการผลิตหรือจัดหามา
    4.3 เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนการสอน สื่อวิชาการ ตามช่องทางเผยแพร่ของสำนักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัย
    4.3 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
    4.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ตั้งของหน่วยงาน : อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : saraban_arit@pbru.ac.th

Privacy Policy