บริการออนไลน์

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ระบบขอใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีออนไลน์
(กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

ระบบขอใช้บริการ การเรียน-การสอน

ระบบขอใช้บริการ การเรียน-การสอน ประกอบด้วย ขอใช้บริการบันทึกวีดีโอการเรียน-การสอน , การบริการวิชาการ , ขอใช้บริการผลิตสื่อการสอน (E-book) , ระบบขอใช้ Account ZOOM , ระบบขอใช้บริการผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : library_office@mail.pbru.ac.th