บริการออนไลน์

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ระบบขอใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีออนไลน์
(กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

ขอใช้บริการบันทึกวีดีโอการเรียน-การสอน

ระบบขอบริการถ่ายวีดีโอเพื่อประกอบการเรียนการสอน การขอบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ของสำนักวิทยบริการ ฯ
(กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

ขอใช้บริการทางวิชาการ

ระบบขอใช้บริการทางวิชาการ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการจากสำนักวิทยบริการ ฯ
(กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

ขอใช้บริการผลิตสื่อการสอน (E-book)

ขอใช้บริการผลิตสื่อการสอน (E-book) สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการจากสำนักวิทยบริการ ฯ เพื่อผลิตสื่อ E-book
(กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

ระบบขอใช้ Account ZOOM

ระบบขอใช้ Account ZOOM สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีความประสงค์ขอใช้ Acoount ZOOM จากสำนักวิทยบริการ ฯ
*** รองรับได้ไม่เกิน 100 ท่าน ***
(กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : library_office@mail.pbru.ac.th