Image

วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

>> ร่วมตอบคำถามชิงรางวัล <<

          ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษา ความสมดุลของภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งนำความเสียหายอย่างร้ายแรง แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สาเหตุที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจนทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพป่าไม้ของชาติ ทำให้เกิดความไม่สมดุลทางภาวะแวดล้อมจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชกำหนดดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลง ทั้งแปลงได้ ดังนั้นการจัดวางโครงการทำไม้ทั่วประเทศต้องยุติลงทุกโครงการและทุกพื้นที่ เหตุเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 โดยเฉพาะที่ตำบลกระทุน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และวาตภัยจากพายุเกที่จังหวัดชุมพร เมื่อพ.ศ. 2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการ ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จำเป็นต้องทำการรณรงค์ต่อเนื่องและระยะยาวให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อต้องการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจำกัด มิให้ถูกทำลายต่อไป พร้อมทั้งได้กำหนดให้ช่วงปี 2532-2535 เป็น “ปีแห่งการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กำหนดให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็น“วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ประชาชนในชาติได้ระลึกถึงผลเสียที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งทำให้ประชาชน จำนวนมากต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
          2. เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงความสำคัญของงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ คือการที่รัฐบาลได้สั่งยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532

         ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนระลึกถึงผลเสียที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งทำให้ประชาชนภาคใต้และภาคอื่น ๆ เสียชีวิตและทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ ยังจะได้ระลึกถึงมาตรการอันเด็ดขาดของรัฐบาลที่สั่งให้ปิดป่าระงับการทำไม้ในป่าสัมปทาน โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น ถือเป็นก้าวสำคัญในประวัติการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักวิทยบริการขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ดังนี้
          1. มุมหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จัดแสดงที่บริเวณ ชั้น 1 (มุมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
          2. นิทรรศการเกี่ยวกับ วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จัดแสดงที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
          3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับ วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ

 

>> ร่วมตอบคำถามชิงรางวัล <<

ใครตอบคำถามถูกมากที่สุดรับไปเลย แก้วน้ำลดโลกร้อนสุดน่ารัก 1 ใบ.  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 31/01/66

โพสโดย Administator 9 ม.ค. 2566
ข่าวสารอื่นๆ

แสดงทั้งหมด

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : saraban_arit@pbru.ac.th

Privacy Policy