Image

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้รับผิดชอบโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

          เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นางสาวแขนภา ทองตัน และนายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม SU 504 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน แนวทางในการทำงานที่เริ่มตั้งแต่การเปิดที่ประชาคมเพื่อนำปัญหาหรือความต้องการของชุมชนมาจัดทำเป็นโครงการ ด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งและใช้แนวคิดหรือทฤษฎีในการแก้ไขปัญหา วางเป้าหมายให้มีความชัดเจน ก่อนที่จะทำงานร่วมกับชุมชนและเครือข่าย โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้รับผิดชอบโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ภาพโดย : งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โพสโดย Administator 20 มี.ค. 2567
ข่าวสารอื่นๆ

แสดงทั้งหมด

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : saraban_arit@pbru.ac.th

Privacy Policy