Image

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ที่จัดเก็บองค์ความรู้กลุ่มวิสาหกิจโกโก้ตะนาวศรี ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)

          เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2567 อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ที่จัดเก็บองค์ความรู้กลุ่มวิสาหกิจโกโก้ตะนาวศรี ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21”ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีบูรณาการร่วมกันในชุมชน อาทิเช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กศน. สภาเกษตรกร สมาชิกเครีอข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ โดยนายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก นายจีรวุฒิ ปฏิสัมภิทาวุฒิ ปลัด อบต.ตำบลช้างแรก นายเชิดชัย นุ่มแก้วผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ประธานกลุ่มฯ นายนันทปรีชา คำทอง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด รองประธานกลุ่มฯ และนางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุ ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

โพสโดย Administator 6 มิ.ย. 2567
ข่าวสารอื่นๆ

แสดงทั้งหมด

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : saraban_arit@pbru.ac.th

Privacy Policy