GREEN LIBRARY & GREEN OFFICE

ข้อมูลการใช้น้ำปะปา ปี 2567

ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง
ทั้งหมด ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำปะปา

การเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำปะปา ปี 2566 และ 2567
ปี การใช้น้ำปะปา(หน่วย) ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) บรรลุ ไม่บรรลุ
2566 4132 -5 เพิ่มขึ้น 13.3
2567 535 -5 ลดลง -87.05
บันทึกข้อมูลการใช้น้ำปะปา ปี 2567
เดือน การใช้น้ำปะปา(หน่วย) ผู้ใช้บริการ/เจ้าหน้าที่(คน) พื้นที่(ตร.ม) เฉลี่ย (หน่วย/คน) เฉลี่ย (หน่วย/ตร.ม)
มกราคม 174.00 3677 16975.47 0.05 0.01
กุมภาพันธ์ 213.00 5372 16975.47 0.04 0.01
มีนาคม 148.00 5942 16975.47 0.02 0.01
เมษายน 0 0 16975.47 0 0
พฤษภาคม 0 0 16975.47 0 0
มิถุนายน 0 0 16975.47 0 0
กรกฎาคม 0 0 16975.47 0 0
สิงหาคม 0 0 16975.47 0 0
กันยายน 0 0 16975.47 0 0
ตุลาคม 0 0 16975.47 0 0
พฤศจิกายน 0 0 16975.47 0 0
ธันวาคม 0 0 16975.47 0 0
รวม 535 14991 203705.64 0.11 0.03
เฉลี่ย/เดือน 44.58 1249.25 16975.47 0.01 0