GREEN LIBRARY & GREEN OFFICE

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปี 2567

ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง
ทั้งหมด ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า

การเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2566 และ 2567
ปี การใช้ไฟฟ้า(หน่วย) ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) บรรลุ ไม่บรรลุ
2566 298003 -5 เพิ่มขึ้น 69.17
2567 68925 -5 ลดลง -76.87
บันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปี 2567
เดือน การใช้ไฟฟ้า(หน่วย) ผู้ใช้บริการ/เจ้าหน้าที่(คน) พื้นที่(ตร.ม) เฉลี่ย (หน่วย/คน) เฉลี่ย (หน่วย/ตร.ม)
มกราคม 33780 3677 16975.47 9.19 1.99
กุมภาพันธ์ 35145 5372 16975.47 6.54 2.07
มีนาคม 0 5942 16975.47 0 0
เมษายน 0 0 16975.47 0 0
พฤษภาคม 0 0 16975.47 0 0
มิถุนายน 0 0 16975.47 0 0
กรกฎาคม 0 0 16975.47 0 0
สิงหาคม 0 0 16975.47 0 0
กันยายน 0 0 16975.47 0 0
ตุลาคม 0 0 16975.47 0 0
พฤศจิกายน 0 0 16975.47 0 0
ธันวาคม 0 0 16975.47 0 0
รวม 68925 14991 203705.64 15.73 4.06
เฉลี่ย/เดือน 5743.75 1249.25 16975.47 1.31 0.34