GREEN LIBRARY & GREEN OFFICE

เกณฑ์ประเมินห้องสมุดสีเขียว 2563

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินห้องสมุดสีเขียว 2563

คำอธิบาย
    ผู้บริหารห้องสมุดมีการกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานห้องสมุด รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีการประกาศให้ทราบทั่วกัน

หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
1.1 มีการกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมโดยผู้บริหารห้องสมุด

         สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2563 (1.1-1) เพื่อทบทวนและกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (1.1-2) ซึ่งมีการประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนงาน/มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (1.1-3) จากการทบทวนและกำหนดนโยบายฯ ดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้สำนักวิทยบริการฯเป็นองค์กรแห่งการจัดการสมัยใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูง และประชาสัมพันธ์นโยบายให้กับบุคลากรและผู้รับบริการทราบ


(2563) 1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งห้องสมุดสีเขียวคณะกรรมการ.pdf
(2563) มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม.pdf
(GL-2563) 1.1-2 นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม.pdf
1.2 มีเอกสารนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมรวมทั้งแนวทางการดำเนินงานที่ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ ยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

         สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดประชุม (1.2-1) เพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี พ.ศ.2562-2566 (1.2-2) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จัดทำ SWOT มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 เรื่อง พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาลัยสีเขียว โดยมีเป้าประสงค์ คือ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวฯ (1.2-3) เพื่อจัดทำแผนงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562-2566 ฉบับปรับปรุง (1.2-4)


1.2-2 แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี พ.ศ.2562-2566.pdf
1.2-3 คำสั่งห้องสมุดสีเขียวประจำปี พ.ศ. 2563.pdf
1.2-4 แผนพัฒนาสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2562-2566.pdf
1.3 มีการประกาศให้ทราบทั่วกัน

สำนักวิทยบริการฯ มีการประชาสัมพันธ์นโยบายให้กับบุคลากรและผู้รับบริการทราบไว้ 4 ช่องทาง ได้แก่
        1.แจ้งหนังสือเวียนบันทึกข้อความไปยังบุคลากรทุกคน (1.3-1)
        2. ประกาศนโยบายฯ ภายในลิฟท์ (1.3-2 )
        3. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ (1.3-3)

        4. ประชาสัมพันธ์บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ (1.3-4)

 

(2563) การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ.pdf

คำอธิบาย
    ห้องสมุดต้องมีโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพ ที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหารจัดการห้องสมุด

กรณีเป็นอาคารเก่า
    มีแผนงานและมาตรการ ในการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
2.1 มีการศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิมที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.2 มีแผนงานและมาตรการการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร หรือมาตรการอื่นที่เทียบเท่า ให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่อไปนี้
    1) มีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    2) มีการปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ
    3) มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน
    4) มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชพื้นถิ่น หรือพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูกพืชใช้น้ําน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารและจัดการภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

คำอธิบาย
    มีการจําแนกประเด็นปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน กําหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด ตลอดจน บันทึก ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อประเมินผล

หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
3.1 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ํา และทรัพยากร

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการทรัพยากรและพลังงาน โดยการจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว 5 ปี พ.ศ.-2562-2566 (3.1-1) และ แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2563 (3.1-2) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผล จึงมีการประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร (3.1-3) ได้แก่ เป้าหมายการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ ทรัพยากร (อุปกรณ์สำนักงาน) ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ

          อีกทั้งมีการประกาศมาตรการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (3.1-4) ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์และช่องทางออนไลน์ ได้แก่
           1 มุมความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (3.1-5)
         2. เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว (3.1-6)
           3. ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า ตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร (3.1-7)
           4. เฟสบุ๊คและเพจสำนักวิทยบริการฯ facebook.com/libpbru  (3.1-8)
           เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม ให้บุคลากร ผู้ใช้บริการ และบุคคลภายนอก ได้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อให้เป้าหมายการลดการใช้พลังงานประสบผลสำเร็จ


3.1-3 ประกาศนโยบายและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ปี2563.pdf
3.1-4 ประกาศมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ปี2563.pdf
3.1-5 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าทางเข้าและพื้นที่ของสำนักวิทยบริการ.pdf
3.1-6-เว็บไซต์สำนักงานสีเขียว.pdf
3.1-7-ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า ตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร.pdf
3.1-8-เฟสบุ๊คและเพจสำนักวิทยบริการฯ.pdf
3.2 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการลดปริมาณของเสีย

3.3 กําหนดให้มีข้อกําหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพื่อควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

        สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำข้อตกลงกับผู้รับจ้างหรือหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักวิทยบริการฯ เพื่อเป็นไปตามข้อตกลงในการเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งมีหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุด จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่
        1. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (3.3-1) เป็นบริษัทเครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร
        2. ร้าน Think café (3.3-2) เป็นร้านบริการหรือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ประชาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
        เพื่อควบคุมการดำเนินงานภายในสำนักวิทยบริการให้อยู่ภายใต้การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการชี้แจงและสื่อสารให้ความรู้แก่หน่วยงานที่มาใช้พื้นที่ (3.3-3) ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทุกครั้งที่เข้ามาปฏิบัติงานในห้องสมุดต้องลงแบบฟอร์มใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม (3.3-4)  เพื่อเป็นไปตามข้อตกลงในการเข้าปฏิบัติงาน โดยดำเนินการตามข้อกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3.3-5) พร้อมทั้งมีการประเมินผู้รับจ้างเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักฯ (3.3-6)

 


(GL-2563) 3.3-1 ใบรับรองบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด.pdf
(GL-2563) 3.3-2 บันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่ของห้องสมุดเป็นสถานประกอบการ.pdf
(GL-2563) 3.3-3 ภาพการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม.pdf
(GL-2563) 3.3-4 ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้าปฏิบัติงานในสำนักงาน.pdf
(GL-2563) 3.3-5 การใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
(GL-2563) 3.3-6 การประเมินผู้รับจ้างเมื่อเข้ามาปฏิบัติงาน.pdf
3.4 กําหนดให้มีการสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้าประหยัดน้ํา และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่กําหนด
          สำนักฯ ได้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ํา และประหยัดทรัพยากรตามแผนที่กำหนด  ดังนี้
          1. ด้านประหยัดไฟฟ้า
          2. ประหยัดน้ํา
          3. ประหยัดทรัพยากร

(2563) การสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดน้ำ.pdf
(2563) การสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดรัพยากร.pdf
(2563) การสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า.pdf
3.5 มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในคู่มือการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด หรือสินค้าชุมชนเพื่อใช้ในกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุด รวมทั้งกิจกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการ

      สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3.5-1) เว็บไซต์มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามเว็บไซต์ต่างๆ (3.5-2) พร้อมทั้งมีการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3.5-3)  ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการ ทั้งหมด 363 ชิ้น เป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 157 ชิ้น และไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 206 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 43  (3.5-4) (3.5-5)

        ทั้งนี้สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดข้อปฏิบัติเรื่องการประชุมและการจัดนิทรรศการ (3.5-6) ข้อปฏิบัติการเดินทางไปประชุมภายนอกของบุคลากร (3.5-7) และแนวปฏิบัติการใช้บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3.5-8) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรืออื่นๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ISO14001 Green Hotel ใบไม้เขียว ฉลากเขียว Green Office หรือ Green Building เป็นต้น (3.5-9) และมีการจัดการประชุมที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน นอกจากนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมของสำนักวิทยบริการ (3.5-10) เพื่อให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ใช้บริการห้องประชุมได้ถือปฏิบัติ

 


(GL-2563) 3.5-1 ฐานข้อมูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
(GL-2563) 3.5-10 แนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
(GL-2563) 3.5-2 การศึกษาเกี่ยวกับฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
(GL-2563) 3.5-3 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
(GL-2563) 3.5-4 รายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด.pdf
(GL-2563) 3.5-5 ภาพรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
(GL-2563) 3.5-6 ข้อปฏิบัติเรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ.pdf
(GL-2563) 3.5-7 ข้อปฏิบัติการเดินทางไปประชุมภายนอกของบุคลากร.pdf
(GL-2563) 3.5-8 แนวปฏิบัติการใช้บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
(GL-2563) 3.5-9 การเลือกใช้บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
3.6 กําหนดให้มีแผนการและดําเนินการบํารุงรักษาระบบต่างๆที่มีในห้องสมุด ตามแผนอย่างต่อเนื่อง

         สำนักวิทยบริการฯ มีการแผนการและดำเนินการบำรุงรักษาระบบต่างๆ (3.6-1) โดยสำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินการ 2 รูปแบบ ดังนี้

           ดำเนินการบำรุงรักษาระบบอาคาร โดยบุคลากรสำนักวิทยบริการ
          - การเปลี่ยนระบบสวิทซ์ไฟฟ้าเป็นแบบสวิทซ์กระตุก (3.6-2)
          - การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (3.6-3)
          - การทำความสะอาดของแม่บ้าน (3.6-4)
          - การตรวจเช็คสภาพและเติมสารดับเพลิงตามระยะเวลา โดยกำหนดบุคลากรตรวจเช็คถังเพลิงให้อยู่ในสภาพปกติและมีการตรวจเช็คจุดสัญญาณเตือนภัย เพื่อตรวจว่าอยู่ในสภาพปกติ (3.6-5)

           ดำเนินการบำรุงรักษาระบบอาคาร โดยจ้างเหมาบริษัทเอกชน                                   

           - การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มีการตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศ กำหนดให้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมกรณีมีการชำรุด บำรุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม (3.6-6)
           - การบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร มีการตรวจเช็คสภาพ ซ่อมบำรุง โดยบริษัททุกระยะ (3.6-7)


(GL-2563) 3.6-1 แผนงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว-พ.ศ.-2562-2566 (ฉบับปรับปรุง).pdf
(GL-2563) 3.6-2 รายงานการตรวจสอบและทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า.pdf
(GL-2563) 3.6-3 รายงานการตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ(ย่อย).pdf
(GL-2563) 3.6-4 รายงานการตรวจสอบทำความสะอาดพรม.pdf
(GL-2563) 3.6-5 แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง.pdf
(GL-2563) 3.6-6 รายงานการตรวจสอบและตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศ(หลัก).pdf
(GL-2563) 3.6-7 รายงานการทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสารเบื้องต้น (ทุกวัน).pdf
3.7 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิงน้ํา กระดาษ และทรัพยากรอื่นๆ โดยมีการรายงานผลเป็นประจําทุกปีพร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ

      สำนักวิทยบริการฯ มีการใช้พลังงานหลายชนิด ทั้งในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ และทรัพยากรอื่นๆ แต่จะมีปริมาณการใช้พลังงานดังกล่าวมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายปัจจัยรวมถึงลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น สำนักวิทยบริการฯ จึงต้องกำหนดมาตรการในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้แต่งตั้งบุคลากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ google sheet ในการจัดเก็บที่ข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ มีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานแต่ละเดือนและรวบรวมจัดทำเป็นสถิติแต่ละปี เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และปริมาณการใช้ของสำนักวิทยบริการฯ ตลอดจนใช้กำหนดค่าเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานต่อไป
      3.7-1 การจัดทำข้อมลูการใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2563
      3.7-2 การจัดทำข้อมูลการใช้น้ำ ปี พ.ศ. 2563
      3.7-3 การจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปี พ.ศ. 2563
      3.7-4 การจัดทำข้อมูลการใช้การใช้กระดาษปี พ.ศ. 2563


3.7-1 การจัดทำข้อมลูการใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2563.pdf
3.7-2 การจัดทำข้อมูลการใช้น้ำ ปี พ.ศ. 2563.pdf
3.7-3 การจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปี พ.ศ. 2563.pdf
3.7-4 การจัดทำข้อมูลการใช้การใช้กระดาษปี พ.ศ. 2563.pdf
3.8 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการด้านการส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม หรือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (eMail), การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (eMeeting) หรือระบบอื่นๆ เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม

3.9 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จําแนกจุดหรือกิจกรรมการปรับปรุง วางแผนและดําเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือการทํากิจกรรมชดเชยคาร์บอน
          สำนักวิทยบริการฯ มัการกำหนดแผนการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกเดือน ในส่วนที่ 3 ของแผนปฏิบัติการสำนักงานสีเขียว พ.ศ. 2563 และกำหนดมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ และขยะหรือของเสีย
          สำนักวิทยบริการฯ มีการรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
          ขอบเขตประเทที่ 1 ประกอบด้วย 
          - ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากการเดินทางไปราชการ 
          - ปริมาณการปล่อยสารมีเทนจาก Septic tank
          - ปริมาณการใช้สารทำความเย็นแบบ R134A 
 
         ขอบเขตประเภทที่ 2 ประกอบด้วย 
 
         ขอบเขตประเภทที่ 3 ประกอบด้วย 
         - ปริมาณการใช้น้ำ ปริมาณการใช้กระดาษ และปริมาณของเสียฝังกลบ โดยใช้แบบโปรแกรมการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน/โรงแรม และอื่นๆ โดยพัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
          
           ปี 2563 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 1 = 4.68 tCO2e ประเภทที่ 2 = 190.30 tCO2e และประเภทที่ 3 = 3.22 รวม 198.20 tCO2e โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 221.69
          สาเหตุจากค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักฯ ตามขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 2 มีความผิดปกติ ซึ่งในปี 2561 ไม่มีการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในบางช่วง เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการปรับปรุงระบบการส่งกระแสไฟฟ้าลงดิน และหม้อแปลงไฟฟ้าภายนอก และปี 2562 เกิดความผิดปกติกับมิเตอร์ไฟฟ้าที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ทำให้ค่าการใช้ไฟฟ้ามีความคลาดเคลื่อนสูง ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับฝ่ายงานกายภาพและภูมิสถาปัตย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขอบเขตประเภทที่ 1 และประเภทที่ 3  มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการปฏิบัติตามมาตรการสำนักงานสีเขียว และห้องสมุดสีเขียวด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนการจัดการของเสียมาอย่างต่อเนื่อง                        
          จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการฯ ในปี 2563 เมื่อเทียบค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2563 ในการลดปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 10 พบว่า ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากความผิดปกติของเครื่องมือและอุปสรรคในการเก็บข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ดังกล่าวข้างต้น
 

(2563) 3.9.1-แผนงานCFOในแผนปฏิบัติงานสำนักงานสีเขียวปี2563.pdf
(2563) 3.9.2-CFO-2563-01.pdf
(2563) 3.9.3-CFO-2563-02.pdf
(2563) 3.9.4-CFO-2563-03.pdf
(2563) 3.9.5-CFO-2563-04.pdf
(2563) 3.9.6-สรุปเปรียบเทียบARIT-CFO.pdf
คำอธิบาย
    จําแนกประเด็นปัญหาด้านของเสียและมลพิษ กําหนดมาตรการการจัดการของเสียและมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด ตลอดจน บันทึก ติดตาม ตรวจสอบเพื่อประเมินผล

หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
4.1 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการจัดการขยะ โดยเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม ลดปริมาณขยะ (reduce) การใช้ซ้ํา (reuse) การนํากลับมาใช้ใหม่ (recycle) มีการตรวจสอบความถูกต้องในการคัดแยกและบันทึกปริมาณขยะ มีพื้นที่รวบรวมขยะก่อนส่งกําจัดและมีวิธีการส่งกําจัดที่เหมาะสมสําหรับขยะแต่ละประเภท

4.2 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการจัดการน้ําเสียโดยเริ่มจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา เพื่อเลือกแนวทางในการจัดการน้ําเสียอย่างเหมาะสม เช่น การเลือกใช้น้ํายาทําความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย เป็นต้น มีการดูแลและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการลดปริมาณการใช้น้ํา หรือใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการจัดการมลพิษทางอากาศเช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อราเชื้อแบคทีเรีย สารเคมีควันบุหรี่ เป็นต้น มีการจัดพื้นที่ให้อากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอและถ่ายเทโดยสะดวก มีการกําจัดฝุ่นบนชั้นหนังสืออย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดและตรวจตราให้ห้องสมุดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตลอดจนมีการจัดการเพื่อควบคุมเสียงในห้องสมุด
          กำหนดให้มีแผมีการจัดการควบคุมเสียงในห้องสมุดนงานและดำเนินการจัดการมลพิษทางอากาศเช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อราเชื้อแบคทีเรีย สารเคมีควันบุหรี่ เป็นต้น (4.3-4) มีการจัดพื้นที่หมุนเวียนอย่างเพียงพอและถ่ายเทโดยสะดวก มีการกำจัดฝุ่นบนชั้นหนังสืออย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดและตรวจตราให้ห้องสมุดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตลอดจนมีการจัดการเพื่อควบคุมเสียงในห้องสมุด

(2563) 4.3-4 ป้ายเขตห้ามสูบบุหรี่.pdf
4.4 มีการดําเนินกิจกรรม 5 ส.อย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดพื้นที่บริการและพื้นที่สํานักงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
          มีการดำเนินกิจกรรม 5  อย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดพื้นที่บริการและพื้นที่สำนักงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

4.5 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้ง การดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

        สำนักวิทยบริการฯ มีแผนงานและดําเนินการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (4.5-1) และได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน (4.5-2) เพื่อป้องกันการเกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นดังนี้ 
        1. ด้านอัคคีภัย
            1. การอบรมเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
               1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ" โดยเชิญวิทยากร คุณพิทักษ์ มั่นจันทึก ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาให้ความรู้ ให้บุคลากของสำนักวิทยบริการ ผลการอบรมพบว่า บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรม 24 คน คิดเป็น 100% และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้  (4.5-3)

              1.2 การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบดับเพลิง  สำนักวิทยบริการฯ มีการตรวจเช็คอุปกรณ์และระบบดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน และเครื่องตรวจจับควัน ทุก 2 เดือนฯ
                    1.2.1 ถังดับเพลิง สำนักวิทยบริการฯ มีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 31 ถัง ติดตั้งภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ จำนวน 17 ถัง และอาคารหอสมุดเดิม 14 ถัง จากการตรวจเช็คพบว่าถังดับเพลิงหมดอายุเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 ได้ทำการบันทึกลงในแบบฟอร์มตรวจเช็ค และแจ้งหัวหน้าสำนักงานเพื่อดำเนินการเปลี่ยน ซึ่งขณะนี้ได้เปลี่ยนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว
                    1.2.2 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 12 เครื่อง
                    1.2.3 เครื่องตรวจจับควันจำนวน 10 เครื่อง 
(4.5-4)

        


4.5-1 แผนงานและดําเนินการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 2563.pdf
4.5-2 ผลดําเนินการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 2563c.pdf
4.5-3 สรุปผลการฝึกอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 2563c.pdf
4.5-4 บันทึกการตรวจอุปกรณืดับเพลิงc.pdf
คำอธิบาย
    มีการบริหารจัดการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการ และการส่งเสริมการเรียนรู้ของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
5.1 กําหนดให้มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรห้องสมุด เพื่อร่วมกันวางแผนและกําหนดแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวไว้ในแผนงานประจําปีมีการกํากับติดตามให้มีการดําเนินการตามแผนและมีการรายงานผลตามแผนไม่ต่ำกว่าปีละ 2 ครั้ง
        สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
         1. กำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานห้องสมุด รวมถึงกำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว โดยติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน มาตรการ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
        2. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเกณฑ์สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียวอย่างเคร่งครัด
        3. ให้บริการสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
        4. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
        5. ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
        6. ควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ การจัดการของเสีย  การจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
        7. การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้บริการองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
        8. ส่งเสริมให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและทำการชดเชยคาร์บอนในระดับองค์กรและระดับบุคคล
        9. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5.1-1)
        สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5.1-2) และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2563 (5.1-3)โดยมีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มาพิจารณาและทบทวนแผน ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์คือ ให้สำนักวิทยบริการฯเป็นองค์กรแห่งการจัดการสมัยใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูง และประชาสัมพันธ์นโยบายให้กับบุคลากรและผู้รับบริการทราบ (5.1-4)
 

(GL-2563) 5.1-1 ประกาศนโยบายห้องสมุดสีเขียว.pdf
(GL-2563) 5.1-2 แผนปฏิบัติการปี 2563.pdf
(GL-2563) 5.1-3 คำสั่งคณะกรรมการสีเขียว.pdf
(GL-2563) 5.1-4 ช่่องทางการประชาสัมพันธ์.pdf
5.2 กําหนดให้มีแผนงานและการจัดกิจกรรมให้บุคลากรห้องสมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น

        สำนักวิทยบริการ ฯ ได้จัดทำแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  
        1.1 มีแผนงานการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (5.2-1)
        1.2.กิจกรรม Show & Share  Care Eco เป็นกิจกรรมการทำสมุดทำมือจากกระดาษรียูส โดยนำวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาทำเป็นสมุดทำมือ เป็นการทำผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จเป็นชิ้นงาน  เพื่อเป็นการต่อยอดให้เป็นอาชีพได้ หลังจบการศึกษา (5.2-2)


5.2-1 แผนการจัดกิจกรรม 2563 (หมวด 5 ข้อ 3).pdf
5.2-2 ภาพกิจกรรม Show & Share Care Eco การทำสมุดทำมือจากกระดาษรียูส.pdf
5.3 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีความทันสมัยและหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด และจัดเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ

        สำนักวิทยบริการฯ มีแผนงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม (5.3-1)ทั้งที่จัดซื้อหรือการขอรับบริจาคในแต่ละปีงบประมาณและมีรายงานแสดงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 300 รายการ (5.3-2) และจัดเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ (5.3-3), (5.3-4)


(GL-2563) 5.3-1 แผนการดำเนินงานจัดหา.pdf
(GL-2563) 5.3-2 รายการหนังสือสิ่งแวดล้อม 2563.pdf
(GL-2563) 5.3-3 ภาพการจัดชั้นหนังสือพร้อมให้บริการ.pdf
(GL-2563) 5.3-4 ผลรวมทรัพยากรสารสนเทศ.pdf
5.4 กําหนดให้มีบริการสืบค้นสารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ รวมทั้งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        สำนักวิทยบริการฯ มีการให้บริการสืบค้นสารสนเทศ 2 รูปแบบ ดังนี้
       รูปแบบที่ 1 การสืบค้นสารสนเทศโดยเจ้าหน้าที่ให้บริการแน(ะนำการสืบค้นสารสนเทศร่วมถึงการสืบค้นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น รีไซเคิล การประหยัดพลังงาน เป็นต้น และจะใช้คำค้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวอย่างในระหว่างการสอนการรู้สารสนเทศด้วยเช่นกัน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 จุดสำหรับให้บริการ
      จุดที่ 1 บริการสืบค้นสารสนเทศ ณ เคาน์เตอร์ยืม คืนชั้น 1 
      จุดที่ 2 บริการสืบค้นสารสนเทศ ณ เคาน์เตอร์ Customer Care (5.4-1)
      รูปแบบที่ 2 บริการให้สืบค้นสารสนเทศด้วยตนเอง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 จุดสำหรับให้บริการ
      จุดที่ 1 พื้นที่บริการสืบค้นสารสนเทศด้วยตนเอง ชั้น 1 
      จุดที่ 2 พื้นที่บริการสืบค้นสารสนเทศด้วยตนเอง ชั้น 6 (5.4-2)
      สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด การสอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทราบบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งเป็นการให้ความรู้พื้นฐานในการค้นคว้าและใช้บริการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า  (5.4-3)   
      สำนักวิทยบริการฯ มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันและหน่วยงานต่างๆโดยการทำ MOU เพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ร่วมกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562  มีกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด 11 สถาบัน สำนักวิทยบริการฯ มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าไปศึกษาและดูข้อมูลได้บนเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ ที่ URL http://arit.pbru.ac.th (5.4-4)


5.4-1 การสืบค้นสารสนเทศโดยเจ้าหน้าที่ให้บริการแนะนำการสืบค้นสารสนเทศ.pdf
5.4-2 พื้นที่ให้บริการสืบค้นสารสนเทศด้วยตนเอง.pdf
5.4-3 ภาพการอบรมแนะนำฐานข้อมูลและระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ.pdf
5.4-4 MOU ระหว่างห้องสมุด.pdf
5.5 กําหนดให้มีแผนงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
            สำนักฯ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้ประชาสัมพันธ์ไปยังช่องทางต่างๆ ของสำนักฯ

(2563) เพจ facebook.pdf
(2563) เว็ปไซด์ Green office & Green library.pdf
5.6 กําหนดให้มีแผนงานและจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นประจําทุกปี

        สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำแผนการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5.6-1) แก่ บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2563 จำนวน 24 คน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการพลังงาน ของเสีย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้ทำแบบทดสอบ ก่อน-หลัง การอบรม ซึ่งบุคลากรทุกท่านผ่านการอบรม (5.6-2) แบ่งเป็น 5 หลักสูตร ดังนี้
         1. ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
         2. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
         3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
         4. ก๊าซเรือนกระจก
         5. การจัดการมลพิษและของเสีย

 

 


(GL-2563) 5.6-1 แผนการฝึกอบรมประจำปี 2563.pdf
(GL-2563) 5.6-2 รายงานผลการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2563.pdf
5.7 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดปี

คำอธิบาย
    มีการกําหนดบทบาทของผู้บริหาร บุคลากรห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุด

หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
6.1 กําหนดให้มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยผู้บริหารห้องสมุด รวมทั้งรับฟังความเห็นจากบุคลากรและผู้รับบริการ และเสนอให้คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับเหนือชั้นขึ้นไปรับทราบ ชี้แจงบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มรับทราบ ได้แก่ บุคลากรผู้รับบริการและผู้ประกอบการ
            สำนักวิทยบริการฯ กำหนดนโยบายห้องสมุดสีเขียว โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดเขียวและสำนักงานสีเขียว (6.1-1) กำหนดบทบาทของผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมและตระหนักในการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) (6.1-2) และแผนปฏิบัติงานสำนักงานสีเขียว (6.1-3) มีการรายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ตลอดจนผู้บริหารระดับเหนือชั้นขึ้นไปรับทราบ (6.1-4)
           สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ชี้แจงบทบาทและนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มรับทราบ ได้แก่ บุคลากร ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งทางออนไลน์และเอกสาร โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ เว็บไซต์ https://localphetchaburi.net/green/ ,ไลน์ ID Line: @944jtkcpj, Fanpage สำนักวิทยบริการ  การติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ ภายในสำนักฯ (6.1-5)

(GL-2563) 6.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวแะห้องสมุดสีเขียว.pdf
(GL-2563) 6.1-2 แผนงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว-พ.ศ.-2562-2566 (ฉบับปรับปรุง).pdf
(GL-2563) 6.1-3 แผนปฏิบัติงานสำนักงานสีเขียวปี 2563.pdf
(GL-2563) 6.1-5 ช่่องทางการประชาสัมพันธ์.pdf
6.2 กําหนดให้มีแผนงานพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร โดยบุคลากรห้องสมุดจะต้องเข้าร่วมการอบรมที่หน่วยงานจัด หรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนา หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม และกําหนดภาระงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมดําเนินงานในการจัดกิจกรรม และ/หรือ การให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

         สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำแผนการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (6.2-1) แก่ บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2563 จำนวน 24 คน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการพลังงาน ของเสีย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้ทำแบบทดสอบ ก่อน-หลัง การอบรม ซึ่งบุคลากรทุกท่านผ่านการอบรม (6.2-2) แบ่งเป็น 5 หลักสูตร ดังนี้
         1. ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
         2. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
         3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
         4. ก๊าซเรือนกระจก
         5. การจัดการมลพิษและของเสีย


(GL-2563) 6.2-1แผนการฝึกอบรมประจำปี 2563.pdf
(GL-2563) 6.2-2 รายงานผลการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2563.pdf
6.3 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ดําเนินการในอาคารห้องสมุด หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้องสมุด ดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) หรือตามรายละเอียดที่ห้องสมุดกําหนด
           สำนักวิทยบริการฯ ได้มีแผนงานและดำเนินการจัดทำประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (6.3-1) และมาตรการสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว (6.3-2) แนวปฏิบัติเรื่องการประชุมและการจัดนิทรรศการ (6.3-3) แนวปฏิบัติการใช้พื้นที่ห้องประชุมของสำนักวิทยบริการฯ (6.3-4) ทราบ เพื่อขอความร่วมมือให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          นอกจากนี้ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทที่เข้ามาดำเนินการภายในสำนักวิทยบริการฯ รับทราบ และให้ความร่วมมือใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีการแจ้งให้หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมกับสำนักวิทยบริการฯ ในรูปการว่าจ้าง TOR จำนวน 4 หน่วยงาน คือ 
          1. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร) (6.3-5, 6.3-6)
          2. บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด (จ้างกำจัดปลวก) (6.3-7)
          3. บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (บำรุงรักษาลิฟท์) (6.3-8)
          4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้พื้นที่สำนักวิทยบริการฯ (6.3-9)
และบริษัทที่ไม่ดำเนินการว่าจ้าง TOR จำนวน 3 หน่วยงาน คือ 
          1. ร้านสามมิตรแอร์ เซอร์วิส (บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)
          2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (เปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ TCDC)
          3. บริษัท ทรู มูฟ จำกัด (ตรวจสอบเช็คแบตเตอรี่และเปลี่ยนฟิวเตอร์)

(GL-2563) 6.3-1 ประกาศนโยบายสำนักวิทยบริการฯ การอนุรักษ์พลังงาน - สำเนา.pdf
(GL-2563) 6.3-2 ประกาศมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม.pdf
(GL-2563) 6.3-3 แนวปฏิบัติเรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ.pdf
(GL-2563) 6.3-4 แนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
(GL-2563) 6.3-5 ใบรับรองบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด.pdf
(GL-2563) 6.3-6 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด.pdf
(GL-2563) 6.3-9 บันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่ของห้องสมุดเป็นสถานประกอบการ.pdf
6.4 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบนโยบายและขอความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

           สำนักวิทยบริการฯ มีแผนงานและดำเนินการแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบตามประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (6.4-1) และเรื่องมาตรการสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว (6.4-2) เพื่อสร้างจิตสำนึกและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้มีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการรณรงค์ ชี้แจงข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านช่องทางในรูปแบบ Onsite และ Online  ดังนี้            การสื่อสารภายใน (การติดบอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์)
                 6.4-3 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
                 6.4-4 ประชาสัมพันธ์ผ่านจอทีวี 
                 6.4-5 สติกเกอร์ป้ายประหยัดไฟฟ้า น้ำ ตามจุดเปิด-ปิด 
                 6.4-6 บันไดแคลอรีเพื่อจูงใจลดการใช้ลิฟต์    
                 6.4-7 ป้ายปฏิทินความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                        การสื่อสารภายนอก (ผ่านทาง Social Network)                                                                                                                     6.4-8 เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการฯ      
                 6.4-9 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์                                                          


(GL-2563) 6.4-1 ประกาศนโยบายสำนักวิทยบริการฯ การอนุรักษ์พลังงาน.pdf
(GL-2563) 6.4-2 ประกาศมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม.pdf
(GL-2563) 6.4-3 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าทางเข้าและพื้นที่ของสำนักวิทยบริการ.pdf
(GL-2563) 6.4-4 ประชาสัมพันธ์ผ่านจอทีวี.pdf
(GL-2563) 6.4-5 สติกเกอร์ป้ายประหยัดไฟฟ้า น้ำ กระดาษ.pdf
(GL-2563) 6.4-6 บันไดแคลอรีเพื่อจูงใจลดการใช้ลิฟต์.pdf
(GL-2563) 6.4-7 ป้ายปฏิทินความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม.pdf
(GL-2563) 6.4-8 เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการฯ.pdf
(GL-2563) 6.4-9 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf
คำอธิบาย
    ร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
7.1 เข้าร่วมในเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การจัดการประชุม การสัมมนา และ/หรือ การเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมสัมมนา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  สำนักฯ จึงไม่มีการดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย แต่มีการอบรมออนไลน์และมีการเรียนรู้ผ่านระบบe-learningของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คำอธิบาย
    กําหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการติดตาม ประเมินผลเป็นประจําทุกปี

หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
8.1 ผู้บริหารห้องสมุด ต้องกําหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยติดตาม ประเมินผลเป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในเรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
    - ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม เช่น Energy Utilization Index(EUI)
    - ประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ เช่น ปริมาณขยะลดลง และร้อยละของปริมาณขยะที่นํามา reuse, recycle เพิ่มขึ้น
    - ประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสีย
    - ประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ เช่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร จํานวนครั้งของการล้างระบบปรับอากาศต่อปี เป็นต้น
    - ประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก เช่น ร้อยละของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรต่อจํานวนผู้มารับบริการ เป็นต้น
          สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2563

(2563) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2563.pdf
(2563) แบบประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียวประจำปี พ.ศ.2563.pdf