GREEN LIBRARY & GREEN OFFICE

เกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว 2564

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว 2564

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุและขอยกระดับสำนักงานสีเขียว)
1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
         (1) มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
         (2) มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักวิทยบริการฯ ขอบเขตกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ ดังปรากฎในแผนปฏิบัติการสำนักงานสีเขียว ปี พ.ศ. 2564 (1.1.1-1)

(2564) 1.1.1-1-แผนปฏิบัติงานสำนักงานสีเขียวปี2564_compressed.pdf
1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
         (1) การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
         (2) การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย รวมไปถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
         (3) การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
         (4) การสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง
         สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการทบทวนนโยบาย สำนักงานสีเขียวในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1-2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564  (1.1.2-1 เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง และบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำรปฏิบัติตำมกฎหมายและ เกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียว ตลอดจนสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงได้จัดทำนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประกาศมเมือ่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 (1.1.2-2) ดังนี้

1. กำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ บริหารงานห้องสมุด รวมถึงกำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว โดยติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน มาตรการ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกณฑ์ สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียวอย่างเคร่งครัด

3. ให้บริการสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

4. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

5. ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

6. ควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ การจัดการของเสีย การจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

7. การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้บริการองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

8. ส่งเสริมให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและทพการชดเชยคาร์บอนในระดับองค์กร และระดับบุคคล

9. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมใน เครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


(2564) 1.1.2-1 รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียว-1-2564.pdf
(2564) 1.1.2-2 นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม.pdf
1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง
         (1) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
         (2) มีการระบุวันที่การประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
         (3) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
         (4) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องมีส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดนโยบายการจัดการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) และประกาศใช้ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 (1.1.3-1)

        ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างานที่ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินงานในหมวดต่าง ๆ ได้ร่วมกันวางระบบการติดตามผลการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยผ่านช่องทางการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ซึ่งมีการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อแก้ไข ปัญหาและการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ของหมวดต่าง ๆ (1.1.3-2)


(2564) 1.1.3-1 ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม.pdf
(2564) 1.1.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว2-2564.pdf

1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี
         (1) รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการดำเนินงานครบถ้วนทุกหมวด
         (2) มีการกำหนดเวลาหรือความถี่ของการดำเนินการของแต่ละหมวด
         (3) มีการกำหนดแผนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร

          สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2564 แยกตามหมวด และได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสรสนเทศ เป็นผู้อนุมัติแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564(1.1.4-1)


(2564) (1.1.4-1) แผนปฏิบัติงานพัฒนาสำนักงานสีเขียว-2564.pdf
1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
         (1) การใช้ไฟฟ้า
         (2) การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
         (3) การใช้น้ำ
         (4) การใช้กระดาษ
         (5) ปริมาณของเสีย
         (6) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดในการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักฯ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

           เพื่อให้การบริหารจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการใช้พลังงานและทรัพยากรตามแนวทางสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ให้เป็น Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการกำหนดและประกาศเป้าหมาย (1.1.5-1) ดังนี้
          1. การใช้ไฟฟ้า ลดลง 5 %
          2. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง 10 %
          3. การใช้น้ำ ลดลง 5 %
          4. การใช้กระดาษ ลดลง 30 %
          5. ปริมาณของเสีย ลดลง 15 %
          6. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดลง 10 %


(2564) (1.1.5-1) ประกาศเป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร 2564.pdf
1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้
         (1) ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามอนุมัติ โดยคณะกรรมการหรือทีมงาน จะต้องครอบคลุมทุกหมวด และบุคลากร/ผู้แทนจากทุกฝ่ายในหน่วยงาน
         (2) กำหนดอำนาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน

           สำนักวิทยบริการฯ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เพือทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 (1.2.1-1)

        สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ครอบคลุมครบทุกหมวด และได้มีการกำหนด อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน โดยออกคำสั่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ ลงนามอนุมัติโดยอาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อขับเคลื่อน การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ สั่ง ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 (1.2.1-2)


(2564) (1.2.1-1) รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียว-1-2564.pdf
(2564) (1.2.1-2) คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถามดังนี้
         (1) ประธาน/หัวหน้า
         (2) คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบทุกหมวด (สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวดสุ่มสอบถามได้)
จาการสอบถามพบว่าบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของตยเองตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คิดเป็น ร้อยละ 100

1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
         (1) มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงานครบถ้วน
         (2) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเหมาะสมและมีความเข้าใจ
         (3) ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ ของเสีย ของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน
         (4) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน
         (5) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉินครบถ้วน
         (6) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
         (7) การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
         (8) มีหลักฐานการกำหนดระยะเวลาในการทบทวนการระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
         (9) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติม (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือ เพิ่มเติมกิจกรรมของสำนักงานในอนาคตอันใกล้ เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการดำเนินการระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนปฏิบัติงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม พร้อมทั้งจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ตามกิจกรรมได้ 7 ด้าน  16 กิจกรรม ตามขอบเขตและบริบทของสำนักงาน (1.3.1-1) (1.3.1-2) ดังนี้

7 ด้าน ประกอบด้วย
        1. กระดาษ
        2. อาหาร
        3. น้ำ
        4. น้ำมันเชื้อเพลิง
        5. วัสดุสำนักงาน
        6. ไฟฟ้า , อุปกรณ์ไฟฟ้า
        7. ทรัพยากรสารสนเทศ

16 กิจกรรม ประกอบด้วย
        1. การพิมพ์เอกสาร/การสำเนาเอกสาร
        2. การประชุม
        3. การรับประทานอาหาร
        4. การทำความสะอาดภาขนะใส่อาหาร
        5. การทำความสะอาดสำนักงาน (โดยใช้เครื่องขัดพื้น/เครื่องดูดฝุ่น)
        6. งานทำความสะอาดห้องน้ำ
        7. การจัดการพื้นที่สีเขียว
        8. การจัดการสัตว์พาหะนำโรค
        9.การเดินทางไปราชการ
        10.การจัดเก็บและเบิกใช้วัสดุสํานักงาน
        11.กิจกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้า เกิดการลัดวงจร
        12.การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
        13.การบำรุงรักษาลิฟท์
        14.การซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง
        15.การบำรุงรักษาเครื่องสำเนาเอกสาร
        16.งานจัดเตรียม/ซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ

         มีการระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ ของเสีย ของแต่ละกิจกรรมครบถ้วน(1.3.1-3) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัย เพื่อให้ สามารถป้องกันเหตุ และควบคุมเหตุฉุกเฉิน (1.3.1-4) ที่จะเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

(2564) 1.3.1-1 ตารางวิเคราะห์กระบวนงานา.pdf
(2564) 1.3.1-2.pdf
(2564) 1.3.1-3 แผนปฏิบัติงานพัฒนาสำนักงานสีเขียว-2564.pdf
(2564) 1.3.1-4 แผนระงับเหตุฉุกเฉิน-2564.pdf
1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
         (1) มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
         (2) กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ
         (3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการแก้ไขครบถ้วน
         (4) กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน
         (5) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉินมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการป้องกันครบถ้วน

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ (1.3.2-1) พร้อมจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (1.3.2-2)และกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (1.3.2-3)


(2564) 1.3.2-2 แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม.pdf
(2564) 1.3.2-3 แผนระงับเหตุฉุกเฉิน-2564.pdf
(2564) 1.3.2.1 ทะเบียนจัดลำดับความสำคัญสิ่งแวดล้อม.pdf

1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
         (1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
         (2) จัดทำรายการกฎหมายที่ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริบทของสำนักงาน
         (3) สามารถระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
         (4) สามารถระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
         (5) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นปัจจุบัน
         (6) มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : สำนักงานจะต้องค้นหากฎหมายท้องถิ่นเพิ่มเติม
          สำนักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวเพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามคำสั่งที่ 004/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวซึ่งมอบหมายให้
นางสาวสุพรรณณี เพนวิมล เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่จัดทำและรวบรวมรายการกฎหมายสิ่งแวดล้อม (1.4.1-1.1) ซึ่งเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีความครอบคลุมกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริบทของสำนักงาน (1.4.1-2.1) รวมทั้งมีการระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (1.4.1-3.1) โดยมีการระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (1.4.1-4.1) มีการเปรียบเทียบทะเบียนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมกับบริบทของสำนักงาน (1.4.1-5.1) และมีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างต่อเนื่องทุกปี (1.4.1-6.1)
 

(2564) 1.4.1-1.1 คำสั่งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวประจำปี 2564.pdf
(2564) 1.4.1-2.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม.pdf
(2564) 1.4.1-3-1 ที่มาของทะเบียนกฏหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม.pdf
(2564) 1.4.1-4.1 ความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม.pdf
(2564) 1.4.1-5.1 ตารางประเมินความสอดคล้องของกฏหมาย.pdf
(2564) 1.4.1-6.1 แผนปฏิบัติงานพัฒนาสำนักงานสีเขียว พ.ศ.2564.pdf
1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน   โดยมีการดำเนินการดังนี้
         (1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
         (2) มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายครบถ้วน
         (3) มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง กรณีที่พบว่าการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
         (4) มีการกำหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามที่กำหนดได้
          สำนักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวเพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามคำสั่งที่ 004/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ซึ่งมอบหมายให้นางสาวสุพรรณณี เพนวิมล (1.4.2-1.1) เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่จัดทำและรวบรวมรายการกฎหมายสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและมีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน สำหรับในกรณีที่พบว่าการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายก็มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข (1.4.2-2.1, 1.4.2-3.1) และมีการกำหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอทุกปี (1.4.2-4.1)

(2564) 1.4.2-1.1 คำสั่งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวประจำปี 2564.pdf
(2564) 1.4.2-2.1, 1.4.2-3.1 ตารางประเมินความสอดคล้องของกฏหมาย.pdf
(2564) 1.4.2-4.1 แผนปฏิบัติงานพัฒนาสำนักงานสีเขียวประจำปี 2564.pdf

1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วย
         (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
         (2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับการเดินทาง
         (3) ปริมาณการใช้น้ำประปา
         (4) ปริมาณการใช้กระดาษ
         (5) ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ)

(โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก(Emission Factor ; EF) ขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกล่าสุด)

          สำนักวิทยบริการฯ มีการรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตประเทที่ 1 ประกอบด้วย ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากการเดินทางไปราชการ ปริมาณการปล่อยสารมีเทนจาก Septic tank ปริมาณการปล่อยสารมีเทนจากบ่อบำบัดแบบไม่เดิมอากาศ ปริมาณการใช้สารทำความเย็นแบบ R134A ขอบเขตประเภทที่ 2 ประกอบด้วย ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และขอบเขตประเภทที่ 3 ประกอบด้วย ปริมาณการใช้น้ำ ปริมาณการใช้กระดาษ และปริมาณของเสียฝังกลบ โดยใช้แบบการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (1.5.1-1) ที่พัฒนาโดย เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.


(2564) 1.5.1-CFO-2564.pdf
1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย
กรณีบรรลุเป้าหมาย
         (1) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
         (1) มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
         (2) มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
         (3) มีการติดตามผลหลังแก้ไข
          สำนักวิทยบริการฯ มีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CFO) ปี 2564 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า สำนักวิทยบริการฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยรวมทุกขอบเขตการดำเนินงาน 123.87 tCO2e จำแนกเป็นขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 1 = 5.62 tCO2e ขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 2 = 115.70 tCO2e  และขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 3 = 2.55 (1.5.1-1)
          ทั้งนี้มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 2 สูงสุด คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า = 115.70 tCO2e เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคาร และจัดทำนิทรรศการศูนย์เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริเพื่อการพัมนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ศูนย์ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)  ที่อาคารหสมุดเดิม 
          เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี พ.ศ. 2563 (ปีฐาน) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก = 198.20 tCO2e พบว่า สำนักวิทยบริการฯมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี พ.ศ. 2564 =123.87 tCO2e คิดเป็นร้อยละ 62.50 และเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2564 ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 5  พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2564 ลดลงร้อยละ 37.50 จึงบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (1.5.2-2)   

(2564) 1.5.1-CFO-2564-01.pdf
1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถามดังนี้
          (1) ความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำสำนักงานสีเขียว
          (2) แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
          (3) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสานักงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ :
          1. พนักงานที่ถูกสอบถามจะต้องอธิบายให้ได้ทั้ง 3 ข้อ
          2. สอบถามพนักงาน 4 คนขึ้นไป
สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดอบรมให้กับบุคลากร ในหลักสูตร "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"  โดยให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมกลักสูตร E-leraning ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบครม 15 คน มีคะแนนก่อนการอบรมร้อยละ 76.93 และหลังการอบรมร้อยละ 94.00 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น (1.5.3-1)

(2564) 1.5.3-1-สรุปผลการอบรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหน้า19.pdf
1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดำเนินการดังนี้
         (1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม
         (2) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้
         (3) กิจกรรม/นวัตกรรมที่กำหนดในโครงการสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
         (4) ระยะเวลาการทำโครงการมีความเหมาะสม
         (5) โครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และจะต้องมีความเข้าใจ 

สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินงานจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม (1.6.1-1) มีทั้งหมด 1 แผนงาน 15 กิจกรรม คือ

แผนงานที่ 1 บริหารจัดการสำนักงานสีเขียว

กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมซ่อมบำรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง

กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 1.4 การอบรมป้องกันและรับมือภาวะฉุกเฉิน

กิจกรรมที่ 1.5 กิจกรรมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

กิจกรรมที่ 1.6 ประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียว

กิจกรรมที่ 1.7 กิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์อนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 1.8 กิจกรรมกำจัดขยะและน้ำเสีย

กิจกรรมที่ 1.9 โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว

กิจกรรมที่ 1.10 กิจกรรมจัดสวนแนวตั้ง

กิจกรรมที่ 1.11 กิจกรรมการทำหมอนจากหลอดน้ำ

กิจกรรมที่ 1.12 กิจกรรมการทำแก้วเปเปอร์มาเช่จากแก้ว พาสติก

กิจกรรมที่ 1.13 กิจกรรมทำกระเป๋าไวนิล

กิจกรรมที่ 1.14 กิจกรรม ถังจากขวดพลาสติก

กิจกรรมที่ 1.15 กิจกรรม ทำหน้ากากอนามัยจากผ้า


(2564) 1.6.2-1 แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 2564.pdf
1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
         (1) มีแผนการดำเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่ชัดเจน
         (2) ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
         (3) มีการกำหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
         (4) มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
         (5) ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด / กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายมีการทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
         (6) มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินงานจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม มีทั้งหมด 1 แผนงาน 15 กิจกรรม (1.6.2-1) และดำเนินการตามแผนที่กำหนด ทั้งติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (1.6.2-2) (1.6.2-3)


(2564) ภาพ สรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม.pdf
(2564) สรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม.pdf
(2564) แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 2564.pdf
1.7.1 การวางแผนและดำเนินการตรวจ ประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน
         (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน ประกอบด้วย หัวหน้า ผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และหลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
         (2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจ ประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน สำนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
         (3) มีการจัดทำข้อกำหนดการตรวจ ประเมินภายในครอบคลุมทุกหมวด
         (4) กำหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละ หมวดมีความเพียงพอและเหมาะสม มีความเป็นอิสระในการตรวจประเมิน อย่างชัดเจน
         (5) การดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน ครบถ้วนทุกหมวด

        สำนักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน โดยเป็นการให้ผู้บริหารและหัวหน้าหมวดในแต่ละหมวด สลับหมวดกันตรวจประเมิน ตามคำสั่งที่ 007/2564 โดยมีรายชื่อผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงาน ต่ออายุและขอยกระดับสำนักงานสีเขียว) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้

1. อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ หัวหน้าการตรวจประเมิน  ตรวจประเมินหมวดที่ 1
2. อาจารย์ ดร.มธุรส  ปราบไพรี ตรวจประเมินหมวดที่ 5
3. นางนงลักษณ์  พหุพันธ์  ตรวจประเมินหมวดที่ 2
3. นายสวัสดิ์  อุราฤทธิ์ ตรวจประเมินหมวดที่ 4
4. นางสาวแขภา  ทองตัน ตรวจประเมินหมวดที่ 6
5. นายทวี  นวมนิ่ม ตรวจประเมินหมวดที่ 3 (1.7.1-1.1)  
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดความถี่ในการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุและขอยกระดับสำนักงานสีเขียว) (1.7.1-2.1) และได้จัดทำกำหนดการตรวจประเมินสำนักงาน สีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุและขอยกระดับสำนักงานสีเขียว) ครอบคลุมทุกหมวด (1.7.1-3.1), (1.7.1-4.1)
         สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุและขอยกระดับสำนักงานสีเขียว) ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ครบจำนวน 6 หมวด (1.7.1-5.1) และได้รายงานผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (1.7.1-6.1)

(2564) 1.7.1-1.1 คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 64.pdf
(2564) 1.7.1-2.1 แผนปฏิบัติงานพัฒนาสำนักงานสีเขียว-2564.pdf
(2564) 1.7.1-3.1 กำหนดการตรวจประเมินสำนักงานสัเขียวภายใน ประจำปี 64.pdf
(2564) 1.7.1-4.1 กำหนดผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานตามหมวด 64.pdf
(2564) 1.7.1-5.1 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในปี 2564.pdf
(2564) 1.7.1-6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว2-2564.pdf
1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
         (1) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
         (2) มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
         (3) จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสานักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม
         (4) หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ

         สำนักวิทยบริการฯ มีการประชุมเพื่อทบทวนการบริหาร จัดการสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

        1. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียวครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (1.8.1-1)

        2. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80 (1.8.1-2)

        โดยการประชุมในแแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และคณะกรรมการดำเนินงาน หมวด 1-6 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำ QR CODE ในการการลงนามเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ (1.8.1-3)

        สำหรับบุคลากรที่ไม่ได้เข้าร่วมได้จัดส่งผลการรายงานและข้อเสนอแนะให้ทราบทาง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


(2564) 1.8.1-1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร1-2564.pdf
(2564) 1.8.1-2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว2-2564.pdf
(2564) 1.8.1-3 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม.pdf
1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
         (1) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
         (2) วาระที่ 1 การติดตามผลการดาเนินงานปรับปรุงระบบฯที่ผ่านมา
         (3) วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
         (4) วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอและความเหมาะสม)
         (5) วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
         (6) วาระที่ 5 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
         (7) วาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
         (8) จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง
            สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดและประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (1.8.2-1) ซึ่งการประชุมเป็นไปตามวาระการประชุมที่เกณฑ์สำนักสีเขียวกำหนดและได้จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ดังนี้

       1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียวครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1.8.2-2)

        2. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (1.8.2-3) และได้แสดงภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง ครั้งที่ 1/2564 (1.8.2-4) ครั้งที่ 2/2564 (1.8.2-5)


(2564) 1.8.2-1 แผนปฏิบัติงานพัฒนาสำนักงานสีเขียว-2564.pdf
(2564) 1.8.2-2 รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียว-1-2564.pdf
(2564) 1.8.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว2-2564.pdf
(2564) 1.8.2-4 ภาพถ่ายการประชุมกรรมการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว2-2564.pdf
(2564) 1.8.2-5 ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว2-2564.pdf
2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
       (1) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
            1. ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
            2. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
            3. การจัดการมลพิษและของเสีย
            4. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
            5. ก๊าซเรือนกระจก
        (2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
        (3) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ ประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
        (4) จัดทำประวัติการอบรมของพนักงาน

          สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำแผนการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2.1.1-1 แผนการอบรม) แก่ บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2564 จำนวน 23 คน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการพลังงาน ของเสีย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรม แบ่งเป็น 5 ด้าน 10 หลักสูตร ดังนี้

         1. อบรมผ่านระบบ e-learning ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่
            1.1 ด้านการจัดการสำนักงานสีเขียว 
                1.1.1 หลักสูตร การจัดการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)
            1.2. ด้านการจัดการมลพิษและของเสีย 
                1.2.1 หลักสูตร PM 2.5 ภัยใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิด
                1.2.2 หลักสูตร ZERO WASTE : ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์
                1.2.3 หลักสูตร เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
            1.3. ด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากร
                1.3.1 หลักสูตร โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม : ทฤษฎี ปฏิบัติ นวัตกรรม
                1.3.2 หลักสูตร เลือกซื้อ เลือกใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
                1.3.3 หลักสูตร การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                1.3.4 หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CLIMATE CHANGE)

          2. อบรมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
              2.1. ด้านห้องสมุดสีเขียว อบรมเรื่อง
                 2.1.1 หลักสูตร เส้นทางสู่ห้องสมุดสีเขียว

         3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยดูวิดีโอ กิจกรรมอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2564 (ภาคทฤษฎี) (ลิงค์วิดีโอ) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบุคลากร จำนวน 25 คน ผ่านการทำแบบทดสอบก่อน และ หลัง เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น (ผลการอบรม)
             3.1. ด้านความปลอดภัยและสภาวะฉุกเฉิน 
                 3.1.1 หลักสูตร การดับเพลิงเบื้องต้น

       โดยผลการดำเนินการอบรม บุคลากรได้เข้ารับการอบรมและผ่านการอบรมทุกท่าน  (2.1.1-2 สรุปผลการอบรม ปี 2564)


(2564) 2.1.1-1 แผนอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564.pdf
(2564) 2.1.1-2 สรุปผลการอบรมหลักสูตรด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2564.pdf
2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
         (1) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหาในการอบรม
         (2) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจากหน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์
      เป็นการอบรมผ่านระบบ e-learning ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. ลิ้งก์ระบบ e-learning 
      โดยมีการจัดทำขั้นตอนการสมัครสมาชิกสำหรับบุคลากร (2.1.2-1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก)         
 
 

(2564) 2.1.2-1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบ e-learning.pdf
2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
         (1) กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย ดังนี้
             1. นโยบายสิ่งแวดล้อม
             2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ
             3. การปฏิบัติตามกฎหมาย
             4. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.)
             5. เป้าหมายและมาตรการพลังงาน-ทรัพยากร (ได้แก่น้ำ ไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และอื่นๆ)
             6. เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย
             7. ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย
             8. สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
             9. ก๊าซเรือนกระจก
         (2) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไม่จำกัดจำนวนช่องทาง)
         (3) กำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสำนักงาน)
         (4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร

สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำแผนการสื่อด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564 โดยมีผู้รับผิดชอบคือ นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 9 หัวข้อ และได้กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสาร ดังนี้ (2.2.1-1.1)
             ๑. นโยบายสิ่งแวดล้อม
             ๒. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ
             ๓. การปฏิบัติตามกฎหมาย
             ๔. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.)
             ๕. เป้าหมายและมาตรการพลังงาน-ทรัพยากร (ได้แก่น้ำ ไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และอื่นๆ)
             ๖. เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย
             ๗. ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย
             ๘. สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
             ๙. ก๊าซเรือนกระจก

           สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดช่องทางการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงานที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร ได้แก่ (2.2.1-1.2)

             1. ประชุมชี้แจง
             2. เว็บไซต์GreenOffice
             3. กลุ่มFacebook ARIT Staff
             4. messenger greenlib
             5. morningtalk
             6. จออิเล็กทรอนิกส์
             7. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
             8. Facebookสำนักฯ
             9. เว็บไซต์GreenOffice
             10. Line@ บุคลากรมหาวิทยาลัย

          สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสำนักงาน ให้เกิดกสรรับรู้และรับทราบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (2.2.1-3)

              1. กลุ่มเป้าหมาย ภายใน คือ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ

              2. กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก คือ ผู้ใช้บริการห้องสมุด (นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มรภ.พบ. ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก)

          สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร/รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม คือ นางสาวสิริรัตน์ เดชเพชร นักวิชาการศึกษา นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นางสาวแขนภา ทองตัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตามคำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ๐๐๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๔ (2.2.1-1.4)


(2564) 2.2.1 - 1.1 แผนการสื่อด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564..pdf
(2564) 2.2.1-1.2 ช่องทางการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 2564.pdf
(2564) 2.2.1-1.3 กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม 2564.pdf
(2564) 2.2.1-1.4 คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 2564.pdf
2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1

          สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำสื่อด้านสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยมีผู้รับผิดชอบคือ นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 13 ชิ้นงาน(2.2.2-1.1) แยกเป็นประเภทต่างๆดังนี้

          - ประเภทสื่อวีดีทัศน์สิ่งแวดล้อม 3  ชิ้นงาน (2.2.2-1.2)
          - ประเภทสื่อPoster/Infographic  10  ชิ้นงาน (2.2.2-1.3)

 


(2564) 2.2.2-1.1 สรุปการจัดป้ายการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 2564.pdf
(2564) 2.2.2-1.2 ประเภทสื่อวีดีทัศน์ 2564.pdf
(2564) 2.2.2-1.3 ประเภทสื่อโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก 2564.pdf
2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1(1)
เป็นการสัมภาษณ์บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ

2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยต้องมีแนวทางดังนี้
        (1) มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ไลน์ QR Code การประชุม เว็บไซต์
        (2) มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
        (3) มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
        (4) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร (บรรยายให้เหมาะสม)
 สำนักวิทยบริการฯ มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้รับบริการ 3 ช่อทาง ในรูปแบบ ดังนี้
        1. ออนไลน์ ได้แก่ หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ https://arit.pbru.ac.th/webarit/ และสายตรงผู้บริหาร(2.2.4-1.1)
        2. ออนไซต์ ได้แก่ กล่องแสดงความคิดเห็น ติดตั้งอยู่ชั้น 1 และชั้น 2 (2.2.4-1.2)
        3. Line official ของสำนักวิทยบริการฯ (2.2.4-1.3)
        เพื่อรับฟังและนำข้อเสนอแนะมาหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม

(2564) 2..2.4-1.2 ช่องทางการรับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นในรูปแบบออนไซต์ 2564.pdf
(2564) 2.2.4-1.1 ช่องทางการรับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ 2564.pdf
(2564) 2.2.4-1.3 Line official ของสำนักวิทยบริการฯ 2564.pdf
3.1 การใช้น้ำ
3.2 การใช้พลังงาน
3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ
3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
         (1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
         (2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
         (3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
         (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบาย การพัฒนา สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ให้เป็น Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้เกิดกับบุคลากรในทุกฝ่าย/งาน ตลอดจนถึงผู้ใช้บริการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ จึงจัดทำประกาศมาตรการด้านการประหยัดน้ำ หัวข้อที่ 8 (3.1.1) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการ

            พร้อมทั้งมีการการประกาศนโยบายและมาตรการ สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ(3.1.1-1) ในรูปแบบประชาสัมพันธ์ผ่านจออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สติกเกอร์ ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์สำนักฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์โดยสาร จุดบริการต่างๆ

            สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดเวลาการใช้น้ำ(3.1.1-2) เช่น การรดน้ำต้นไม้ โดยการใช้สปริงเกิลรดน้ำต้นไม้แบบตั้งเวลา 06.00-08.00 น. ของทุกวัน ซึ่งสูบน้ำจากสระน้ำด้านข้างของสำนักฯ ที่เป็นแหล่งน้ำที่จากธรรมชาติและน้ำที่ผ่านการใช้จากสำนักงาน การใช้อุปกรณ์ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(3.1.1-4) และการใช้ขวดน้ำที่ทิ้งแล้วน้ำมากรอกน้ำแล้วนำไปใส่ทดแทนปริมาณน้ำในถังช้กโครก เพื่อช่วยในการประหยัดน้ำการนำน้ำดื่มที่เหลือจากขวดน้ำดื่มที่ทิ้งแล้วมารดน้ำต้นไม้(3.1.1-2) นอกขากนั้น สำนักฯ ยังมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ (3.1.1-4) รวมถึงการนำน้ำที่เหลือจากการดื่มที่เหลือจากขวดกลับมาใช้ใหม่โดยการนำไปใส่กระถางต้นพูด่าง (3.1.1.3)

      


(2564) 3.1.1 ผลการดำเนินงาน.pdf
(2564) 3.1.1 มาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ปี 2564.pdf
(2564) 3.1.1-1 การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ.pdf
(2564) 3.1.1-2 การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้.pdf
(2564) 3.1.1-3 การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่.pdf
(2564) 3.1.1-4 การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ.pdf
3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
         (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
         (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
         (3) บรรลุเป้าหมาย
         (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
         (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
         (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
         (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

           การใช้น้ำของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือเป็นทรัพยากรที่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมการใช้เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เช่น การให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยน อุปกรณ์เพื่อประหยัดน้ำ เป็นต้น โดยมอบหมายให้นายมนตรี ภูอิน นักบริหารงานทั่วไป เป็นผู้บันทึกข้อมูล ได้จัดทำข้อมูลสถิติการใช้น้ำแต่ละเดือน(3.1.2-1) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการใช้น้ำต่อหน่วย(3.1.2-2)เพื่อให้ทราบสถานการณ์การใช้น้ำ และ เพื่อใช้กำหนดเป้าหมายการใช้น้ำ
           พร้อมเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำของปี 2561 และปี 2562 ในปี 2561 มีปริมาณการใช้น้ำ 3,116 หน่วย เฉลี่ย 259.67 หน่วย ปี 2562 มีปริมาณการใช้น้ำ 2,238 เฉลี่ย 186.50 หน่วย มีการกำหนค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ 5 ผลปรากฎว่า มีปริมาณการใช้ลดลง ร้อยละ 28.18  

          ส่วนในปี 2562 และปี 2563 (เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม) ปี 2563 มีปริมาณการใช้น้ำ 1,509.00 เฉลี่ย 125.75 หน่วย มีการกำหนค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 5 ผลปรากฎว่า มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 32.57 บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

            ปี 2564 (เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม) มีปริมาณการใช้น้ำ 1,420.00 มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 5.90(3.1.2-3) บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นปีฐาน
            ซึ่งพบว่า ปี 2563 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมมีปริมาณการใช้น้ำสูงสุด รองลงมาคือเดือนเมษายน และพฤษภาคม ตามลำดับ เนื่องในช่วงเดือนมีนาคมมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม PBRU Book Fair 2019 การเสวนา เรื่อง “ผ้าทองและการพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรี” อบรมการทำเจล/น้ำยาล้างมือ การเพ้นท์บ"ศิลปะลายรดน้ำ" บนพวงกุญแจ กิจกรรมอาร์ทมาเช่ กระถางใส่ต้นไม้จากกระดาษหนังสือพิม์ เป็นต้น และช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน เป็นช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ปริมาณการใช้น้ำลดลง ส่วนเดือนกรกฎาคม ปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯ มีการเปิดให้บริการตามปกติ
           การดำเนินการด้านการประหยัดน้ำของสำนักวิทยบริการฯ(3.1.2-4) พบว่า ปี 2564 เป็นช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ปริมาณการใช้น้ำลดลง ส่วนเดือนธันวาคม ปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก สำนักวิทยบริการฯ มีอากาศที่ร้อนทำให้ต้องมีการรถน้ำต้นไม้ในพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังของสำนักวิทยบริการฯ และมีการรั่วไหลของน้ำเนื่องจากท่อส่งน้ำเกิดการแตกด้านหลังสำนักวิทยบริการฯ ทำให้มีปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ ได้ตระหนัก และมีการณรงค์ให้บุคลากร ผู้ใช้บริการช่วยกันประหยัดน้ำด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เวลาล้างหน้า ล้างภาชนะ นำแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ในการดื่มน้ำ เป็นต้น พร้อมกันนี้ ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ มีการประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำให้กับบุคลากรและ ผู้ใช้บริการของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร


(2564) 3.1.2 ผลการดำเนินงาน.pdf
(2564) 3.1.2-1 มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน.pdf
(2564) 3.1.2-2 มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย.pdf
(2564) 3.1.2-3 การบรรลุเป้าหมาย.pdf
(2564) 3.1.2-4 สรุปสาเหตุที่น้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.pdf
3.1.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
ประเมินจากการสังเกตุพฤติกรรมขอบุคลากร

(2564) 3.1.3 ผลการดำเนินงาน.pdf
3.2.1 มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
        (1) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า
        (2) การกาหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด-ปิด เป็นต้น
        (3) การใช้พลังงานทดแทน
        (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบาย การพัฒนา สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ให้เป็น Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้เกิดกับบุคลากรในทุกฝ่าย/งาน ตลอดจนถึง ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการฯ จึงจัดทำประกาศมาตรการด้านการลดใช้พลังงานไฟฟ้า(3.2.1) เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการ

           ทั้งนี้ได้ประกาศนโยบายและมาตรการ สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสำนักฯ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรและผู่้ใช้บริการ(3.2.1-1) เช่น เว็บไซต์สำนักฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์โดยสาร จุดบริการต่างๆ มีการกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า(3.2.1-2) เช่น การปิดไฟและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน การรณรงค์การใช้บันไดและการใช้ลิฟต์ กรณีขึ้นลงชั้นเดียว เวลาการ เปิด-ปิด เป็นต้น การเลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการประหยัดไฟฟ้า การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า(3.2.1-4)


(2564) 3.2.1 ผลการดำเนินงาน.pdf
(2564) 3.2.1 มาตรการห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว.pdf
(2564) 3.2.1-1 การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า.pdf
(2564) 3.2.1-2 การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า.pdf
(2564) 3.2.1-4 การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า.pdf
(2564) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม-ไฟฟ้า-ปี-2564.pdf
3.2.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
         (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
         (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
         (3) บรรลุเป้าหมาย
         (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
         (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
         (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
         (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจานวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

            สำนักวิทยบริการฯ มีการใช้พลังงานหลายชนิด ทั้งในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในสำนักงาน แต่จะมีปริมาณการใช้พลังงานดังกล่าวมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายปัจจัยรวมถึงลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น สำนักวิทยบริการฯ จึงต้องกำหนดมาตรการในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า การกำหนดเวลาเปิด-ปิด การติดป้ายรณรงค์และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

           ในการนี้สำนักวิทยบริการฯ จึงต้องเก็บข้อมูลการใช้พลังงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปริมาณการใช้พลังงานดังกล่าว และจะต้องควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการของสำนักวิทยบริการฯ ด้วย พร้อมทั้งมีการมอบหมายให้บุคลากร นายทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ปฏิบัติการจดบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน(3.2.2-1)และรวบรวมจัดทำเป็นสถิติแต่ละปี (3.2.2-2)เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสำนักวิทยบริการฯ ตลอดจนใช้กำหนดค่าเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานต่อไป

           ซึ่งจาการเทียบของปี 2561 และ ปี 2562 มีการกำหนค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ 5 ผลปรากฎว่ามีค่าลดลง ร้อยละ 8.63 และปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อบุคลากร เท่ากับ 78.96 ส่วนเมื่อเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปี 2562 และ ปี 2563 มีการกำหนค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ 5 ผลปรากฎว่ามีค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 209.52 และปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อบุคลากร เท่ากับ 1119.01 ดังนั้น การตั้งเป้าหมายในปี 2563 ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 5 จึงไม่บรรลุเป้าหมาย

            จากการเทียบของปี 2563 และปี 2564 ผลปรากกฎว่ามีค่าลดลง ร้อยละ 44.36(3.2.2-3) และปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อบุคลากร เท่ากับ 713.00 ดังนั้นการตั้งเป้าหมายในปี 2564 ลดไฟฟ้า ร้อยละ 5 จึงบรรลุเป้าหมาย (3.2.2-4)


(2564) 3.2.2 ผลการดำเนินงาน.pdf
(2564) 3.2.2-1 มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน.pdf
(2564) 3.2.2-2 มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย.pdf
(2564) 3.2.2-3 การบรรลุเป้าหมาย.pdf
(2564) 3.2.2-4 สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.pdf
3.2.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน 
ประเมินจากการสังเกตุพฤติกรรมของบุคลากร

(2564) 3.2.3 ผลการดำเนินงาน.pdf
3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน ดำเนินการดังนี้
         (1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
         (2) การวางแผนการเดินทาง
         (3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ
         (4) การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมาทำงาน

            สำนักวิทยบริการฯ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มาตรการใช้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเน้นการเป็นห้องสมุดสีเขียวและเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการประกาศมาตรการการลดการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (3.2.4-1.1) และมีการสื่อสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์โดยสาร จุดบริการต่างๆ ดังนี้

          บุคลากรมีส่วนร่วมในการใช้พลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิง อาทิเช่น มีการวางแผนการเดินทางในเวลาไปราชการ การใช้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย การเดินทางหากไปในทางเดียวกันหรือเวลาใกล้เคียงกันควรใช้พาหนะร่วมกัน เป็นต้น 
            สำนักวิทยบริการฯ ไม่มียานพาหนะเป็นของหน่วยงาน จึงไม่ได้ดำเนินการในมาตรการซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ 

          สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินมาตการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน โดยการใช้จักรยานในการเดินทาง รับส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางรับส่งเอกสารและติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (3.2.4-4)


(2564) 3.2.4-1.1 การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf
(2564) 3.2.4-1.1 มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ข้อ 9 มาตรการลดการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง).pdf
(2564) 3.2.4-4 การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางรับส่งเอกสารและติดต่อหน่วยงานต่างๆ 2564.pdf
(2564) 3.2.4-4.1 การใช้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย.pdf
3.2.5 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
        (3) บรรลุเป้าหมาย
        (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย เปรียบเทียบต่อพื้นที่ หรือเปรียบเทียบต่อระยะทาง เป็นต้น
        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
        (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม

             สำนักวิทยบริการฯ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มาตรการใช้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเน้นการเป็นห้องสมุดสีเขียวและเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการประกาศมาตรการ การลดการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งในที่ประชุมบุคลากรของสำนักฯ พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบมอบหมายให้นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ เป็นผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย โดยใช้ google sheet ในการจัดเก็บที่ Url : shorturl.at/oOPT0 เพื่อให้ทราบสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

            ทั้งนี้ได้มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการใช้พลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิง อาทิเช่น มีการวางแผนการเดินทางในเวลาไปราชการ การใช้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย การเดินทางหากไปในทางเดียวกันหรือเวลาใกล้เคียงกันควรใช้พาหนะร่วมกัน เป็นต้น

            เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานที่ไม่มีรถยนต์ประจำหน่วยงาน จึงได้มีการให้ใช้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยใช้งานทดแทนการใช้รถยนต์ในการเดินทางไปประชุมหรือส่งเอกสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

          จากข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี พ.ศ. 2564 พบว่า อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมีจำนวนลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ มีการงดการเดินทางไปราชการชั่วคราว เมื่อเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2564 กับ พ.ศ. 2563 มีค่าลดลง 2,603.54 ลิตร คิดเป็นค่าร้อยละ 72.25 ซึ่งบรรลุเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ  การลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อปี ร้อยละ 10 โดยปี พ.ศ. 2564 มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,000.12 ลิตร ส่วนปี พ.ศ. 2563 มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,603.66 ลิตร

         อย่างไรก็ตามข้อสังเกต พบว่าปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวนอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น  ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  ได้แก่ เกิดจากการปรับนโยบายการทำงานของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย ในด้านการบริการวิชาการ จึงทำให้เกิดกิจกรรมนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย  พนักงาน เจ้าหน้าที่จะต้องออกบริการวิชาการ และกิจกรรมอบรม สัมมนาของห้องสมุดในระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น แต่สำนักวิทยบริการฯ ก็ยังมีการณรงค์ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานใช้รถร่วมกันเพื่อการประหยัดพลังงาน

          

 


(2564) 3.2.5-1 ประกาศมาตรการ-64.pdf
(2564) 3.2.5-1.1 การเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน.pdf
(2564) 3.2.5-2.1 การเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย.pdf
(2564) 3.2.5-3.1 การเปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเป้าหมาย.pdf
(2564) 3.2.5-4.1 สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.pdf
(2564) ข้อมูลการใช้น้ำมัน 2564.pdf
(2564) ข้อมูลการใช้น้ำมัน ข้อมูลการใช้รถ 2564.pdf
(2564) ข้อมูลการใช้น้ำมัน เปรียบเทียบ ปี 2561 - ปี 2564.pdf
3.3.1 มาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
        (1) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
        (2) การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
        (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
        (4) การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่

                สำนักวิทยบริการฯ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดมาตรการการใช้กระดาษเพื่อเน้นการเป็นสำนักงานสีเขียวและเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการประกาศมาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ข้อที่ 10 และประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของสำนักฯ เช่น เว็บไซต์สำนักฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์โดยสาร จุดบริการต่างๆ

               นอกจากนั้นได้มีการการกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ เช่น การใช้กระดาษที่ใช้งานไปเพียงหน้าเดียวมาใช้แทนกระดาษดี (การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า) การตั้งจุดเก็บกระดาษที่ใช้แล้ว

            สำนักวิทยบริการฯ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักวิทยบริการฯ มีการใช้การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้กระดาษน้อยที่สุด โดยทำงานผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักฯ e-mail, Facebook, E-Document, การทำงานร่วมกันผ่าน Google ไดรฟ์ เป็นต้น และการนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ (การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า) การใช้กระดาษทำดอกไม้จัดซุ้มรับปริญญา เป็นต้น


(2564) 3.3.1-1.1 การสร้างความตระหนักรู้.pdf
(2564) 3.3.1-2.1 การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ.pdf
(2564) 3.3.1-3.1 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf
(2564) 3.3.1-4.1 การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่.pdf
(2564) มาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว.pdf
3.3.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
        (3) บรรลุเป้าหมาย
        (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
        (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจานวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น
               

            สำนักวิทยบริการฯ มีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ และ ข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วยแต่ละเดือน รวบรวมจัดทำเป็นสถิติแต่ละปี โดยมอบหมายให้นางสาวดาวเรือง ขมแก้ว นักบริหารงานทั่วไป เป็นผู้บันทึกข้อมูล โดยใช้ google sheet ในการจัดเก็บที่ Url : shorturl.at/rHIN1 เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และปริมาณการใช้กระดาษของสำนักวิทยบริการฯ

          ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับจำนวนของการใช้กระดาษ ย้อนหลัง 4 ปี พบว่า จำนวนการใช้กระดาษที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเทียบปี พ.ศ. 2561 กับ ปี พ.ศ. 2562 มีอัตราการใช้กระดาษที่ลดลง จำนวน 15.26 กก. คิดเป็นร้อยละ 10 และปริมาณการใช้กระดาษของปี พ.ศ. 2562 กับ ปี พ.ศ. 2563 มีการใช้กระดาษที่ลดลง จำนวน 93.74 กก. คิดเป็นร้อยละ 68.25 และปี พ.ศ. 2563 กับ ปี พ.ศ. 2564 มีการใช้กระดาษที่ลดลง จำนวน 13.08 กก. คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสำนักวิทยบริการฯ มีการตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้กระดาษต่อปี ร้อยละ 30

          อย่างไรก็ตามข้อสังเกต คือ ในปี 2563 พบว่าปริมาณการใช้กระดาษในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมารวมถึงในปี 2564 มีจำนวนอัตราการใช้กระดาษที่ลดลง อาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายมาจากดังต่อไปนี้

          1) ผู้รับผิดชอบต้องจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้เรื่องการประหยัด ทรัพยากร สื่อสารมาตรการประหยัดทรัพยากร สื่อสารเป้าหมายการใช้ทรัพยากร และทําการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เช่นดียวกับการประหยัดพลังงานและทรัพยากรประเภทอื่น ๆ

          2) มีแนวปฏิบัติในการกําหนดมาตรการการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ หมึกพิมพ์ พร้อมสื่อสาร ตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจและความตระหนักเป็นอย่างดี

          3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน การประชุมและการบริหาร ตลอดส่งข้อมูลให้ผู้บริหารและพนักงาน เช่น การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักฯ  e-mail, Facebook, E-Document, การทำงานร่วมกันผ่าน Google Drive, Google Doc, Google Sheet เป็นต้น


(2564) 3.3.2-3.1 การเปรียบเทียบกับเป้าหมายของการใช้กระดาษ.pdf
(2564) 3.3.2-4.1 สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ.pdf
(2564) ข้อมูลปริมาณการใช้กะดาษแต่ละเดือน ปี 2564.pdf
(2564) รายงานการใช้กระดาษ 64.pdf
3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการ ประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
ประเมินจากการสังเกตุพฤติกรรมของบุคลากร

3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับ สำนักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
       (1) การสร้างความตระหนักในการใช้
       (2) การกำหนดรูปแบบการใช้
       (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

        สำนักวิทยบริการฯ มีนโยบายการพัฒนาสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียวให้เป็น Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ให้เกิดกับบุคลากรในทุกฝ่าย/งาน ตลอดจนถึงผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

       สำนักวิทยบริการฯ จึงจัดทำประกาศมาตรการมาตรการในการใช้อุปกรณ์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการ (3.3.4-1) ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการตามช่องทางต่างๆ (3.3.4-1.1) ได้แก่ เว็บไซต์สำนักฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์โดยสาร จุดบริการต่างๆ

         นอกจากนี้ได้มีการกำหนดรูปแบบการใช้(3.3.4-2.1) เช่น การตั้งค่าเครื่องถ่ายเอกสารให้เป็นแบบโหมดประหยัดหมึก ปรับความเข้มของหมึกพิมพ์ลดความละเอียดของหมึกลง มีการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ ให้อยู่ในสภาพดี มีการจัดให้มีวัสดุสำนักงานที่ใช้ร่วมกันอย่างเป็นสัดส่วน เช่น กรรไกร คัตเตอร์ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ กบเหลาดินสอ เทปใส กาว เป็นต้น

                สำนักวิทยบริการฯ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสังคมออนไลน์(3.3.4-3.1) เป็นหลัก ในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการ ได้แก่ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสนทนากลุ่ม การทำงานร่วมกันผ่าน Google ไดรฟ์ เป็นต้น


(2564) 3.3.4-1 มาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว.pdf
(2564) 3.3.4-1.1 การสร้างความตระหนักรู้.pdf
(2564) 3.3.4-2.1 การกำหนดรูปแบบการใช้.pdf
(2564) 3.3.4-3.1 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf
3.3.5 ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัด การใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่

3.4.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet เป็นต้น
             สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดและประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในรอบปี พ.ศ. 2564 สำนักฯ ได้จัดการประชุมงานสำนักสีเขียว จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
          1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียวครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
          สำนักวิทยบริการฯ มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ดังนี้
           - ใช้ Social Network เช่น Google Drive , Google Document ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการประชุม 
            จากที่กล่าวมาสำนักวิทยบริการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม

(2564) 3.4.1-1.1 email , facebook ในการแจ้งและนัดหมายการประชุม.pdf
(2564) 3.4.1-1.2 Social Network.pdf
3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้ วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น จะต้องดำเนินการ ดังนี้
         (1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุม เหมาะสมกับ จำนวนผู้เข้าประชุม หรือจัดนิทรรศการ
         (2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการ ตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
         (3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
         (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้อง ลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์
         (5) การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ในการนี้เพื่อเป็นการจัดประชุมที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดประชุม แจ้งรายละอียดของห้องประชุมต่างๆ อีกทั้งประกาศมาตรการการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เช่น การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-27 องศาเซลเซียส ตกแต่งสถานที่โดยใช้ไม้ประดับที่ปลูกในกระถางหรือถุงเพาะชำแทนการใช้ดอกไม้ เพื่อลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ปิดไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ/คอมพิวเตอร์/เครื่องโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อประชุมเสร็จทุกครั้ง และ ใช้เอกสารประกอบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษเพื่อลดปริมาณขยะ เป็นต้น

           ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาสำนักวิทยบริการฯ ไม่ได้มีการจัดประชุมหรืออบรมนอกสำนักงาน แต่สำนักฯ ได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อปฏิบัติการเดินทางไปประชุมภายนอกของบุคลากรสานักวิทยบริการฯ หากมีการจัดประชุมหรืออบรมนอกสำนักงานให้เลือกใช้บริการโรงแรมที่ได้รับคำรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น Green Hotel โรงแรมที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานใบไม้เขียว เป็นต้น กรณีหากโรงแรมที่เลือกนั้นไม่ได้รับคำรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ทำข้อตกลงระหว่างสำนักวิทยบริการฯ กับโรงแรมที่จะจัดการประชุมภายใต้เงื่อนไขทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ เลือกใช้บริการโรงแรมที่ไม่ไกลจากสำนักงาน

            นอกจากนี้การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุมต่างๆ จะต้องลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ โดยใช้การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดป้ายด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก ได้แก่ การนำเสนอด้วยจออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ส่งเอกสารการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานร่วมกันผ่าน Google ไดรฟ์

            กรณีที่มีการจัดเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มจะตกแต่งเครื่องดื่มด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น น้ำใบเตย ดอกอัญชัน มะนาว เป็นต้น


(2564) 3.4.2-1.1 ประกาศมาตรการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ.pdf
(2564) 3.4.2-1.2 การจัดเตรียมขนาดห้องประชุม เหมาะสมกับ จำนวนผู้เข้าประชุม หรือจัดนิทรรศการ.pdf
(2564) 3.4.2-1.3 ข้อปฏิบัติเรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ.pdf
(2564) 3.4.2-1.4 ข้อปฏิบัติการเดินทางไปประชุมภายนอกของบุคลากร.pdf
(2564) 3.4.2-1.5 แนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
(2564) 3.4.2-2.1 ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการ ตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลาย.pdf
(2564) 3.4.2-3.1 แนวปฏิบัติการใช้บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
(2564) 3.4.2-4.1 การจัดเตรียมสื่อในการประชุม.pdf
(2564) 3.4.2-5.1 การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
4.1 การจัดการของเสีย
4.2 การจัดการน้ำเสีย

หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
4.1.1 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และการจัดการขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทาง การดำเนินงาน ดังนี้
        (1) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมภายในสำนักงาน และจัดวางถังขยะ ตามพื้นที่ทำงานต่างๆอย่างเหมาะสมทุกจุดที่สุ่ม ตรวจสอบ
        (2) มีการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้องและ ชัดเจนทุกถังที่สุ่มตรวจสอบ
        (3) มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดย จะต้องมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละเภทจาก ข้อ (1) อย่างเพียงพอ
        (4) มีการทิ้งขยะถูกต้องทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ
        (5) มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับ อนุญาตตามกฎหมาย
        (6) มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ (กรณีส่งให้ อปท.ให้ถือว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม)
        (7) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของสำนักงาน (ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง)
          สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดและถ่ายทอดนโยบาย ประกาศ มาตรการสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว (ข้อ 12 มาตรการการจัดการของเสีย) เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานบริการทั่วไป ดำเนินการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นทุกวัน (4.1.1-1)

         โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมและติดป้ายบ่งชี้ถังขยะแต่ละประเภทจำนวน  4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์/ขยะเปัยก/ขยะย่อยสลายได้ และขยะอันตราย โดยกำหนดจุดวางถังขยะ จำนวน 10 จุด ทั้งในส่วนของสำนักงาน 1 จุด และพื้นที่บริการ 9 จุด อีกทั้งกำหนดจุดคัดแยกขยะและจุดพักขยะจำนวน 1 จุด 

         สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดเส้นทางการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน  โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานบริการทั่วไป (แม่บ้าน) มีหน้าที่รับผิดชอบคัดแยก ตรวจสอบ ชั่งน้ำหนักและบันทึกข้อมูลปริมาณขยะ/วัสดุแต่ละประเภทในแต่ละวัน แล้วจัดส่งข้อมูลปริมาณขยะเป็นรายเดือน รวมทั้งจัดส่งขยะให้กับ อบต. นาวุ้ง (4.1.1-2)


(2564) 4.1.1-1-2564 แผนการจัดการของเสียและมลพิษ.pdf
(2564) 4.1.1-2-2564 การจัดการขยะเส้นทางขยะ.pdf
4.1.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำกลับมาใช้ใหม่ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง
          (1) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
          (2) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภท ครบถ้วนทุกเดือน
          (3) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดจากหมวด 1 ข้อ 1.1.5
          (4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้มลดลง
         สำนักวิทยบริการฯ มบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานบริการทั่วไป นำขยะรีไซเคิลมาชั่ง บันทึก และแยกรวมไว้ที่จุดคัดแยกส่วนกลาง ส่งไปจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีการคัดแยกขยะประเภทหนังสือพิมพ์เก่าย้อนหลัง 1 ปี ที่งานบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องได้คัดแยกทำดรรชนีวารสารแล้ว และแก้วกาแฟ นำมาจัดทำสิ่งประดิษฐ์ "อาร์ทเปเปอร์มาเช่" สำหรับปลูกพืชดูดซับสารพิษไว้ตามจุดปฏิบัติงานและจุดบริการต่าง ๆ (4.1.2-1)

     ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการบันทึกปริมาณขยะทุกวัน โดยผู้ปฏิบัติงานบริการทั่วไป (4.1.2-2) และมีการสรุปสถิติปริมาณขยะในปี พ.ศ. 2564 (ม.ค.-พ.ย.) พบว่า  สำนักวิทยบริการฯ มีปริมาณขยะรวมทั้งหมด 625.60 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 56.93 โดยปริมาณขยะทั้งหมดลดลงจากปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 43.07 มีแนวโน้มบรรลูตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 15 (4.1.2-3

     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะโดยภาพรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2563 พบว่า สำนักวิทยบริการฯ สามารถลดปริมาณขยะได้ตามเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 15 (4.1.2-4)


(2564) 4.1.2-1-2564 การนำกลับมาใช้ซ้ำ-อาร์ตมาเช่.pdf
(2564) 4.1.2-2-2564 แบบบันทึกข้อมูลปริมาณขยะ.pdf
(2564) 4.1.2-3-2564 ตารางสรุปค่าเป้าหมายปริมาณขยะรายเดือน.pdf
(2564) 4.1.2-4-2559-2564-ตารางเปรียบเทียบสถิติปริมาณขยะ รายปี.pdf
4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และ คุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่ เกี่ยวข้องโดยมีแนวทาง ดังนี้
         (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
         (2) มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรงดักเศษอาหาร มีบ่อดักไขมัน หรือมีระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบของน้ำเสีย
         (3) มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย
         (4) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
            สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดแผนงานและมาตรการด้านการบำบัดน้ำเสีย และผู้รับผิดชอบ (4.2.1-1.1) ตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2564 (4.2.1-1.2) โดยมีการติดตั้งถังดักไขมันตามจุดที่มีการใช้งานห้องเตรียมอาหาร ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ 1) ห้องเตรียมอาหาร สำนักงานผุ้อำนวยการ 2) ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 3) ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ และ 4) ร้านเครืองดื่มและอาหารว่าง Think Cafe @Library มีการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานบริการทั่วไปดำเนินการตักไขมัน และล้างถังดักไขมันทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพื่อดูแลรักษาอุปกรณ์และเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนทื้งลงบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคารและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (4.2.1-2.1)
          ปี พ.ศ. 2564 สำนักวิทยบริการฯ มีการประสานกับคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการวัดคุณภาพน้ำ จากบ่อบำบัดน้ำทิ้ง และแหล่งน้ำข้างอาคารบรรณราชนครินทร์ เพื่อนำผลไปหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพต่อไป (4.2.1-3.1)

(2564) 4.2.1-1.1 คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
(2564) 4.2.1-1.2 แผนการจัดการของเสียและมลพิษ.pdf
(2564) 4.2.1-2.1 ถังดักไขมันและการดูแลรักษา.pdf
(2564) 4.2.1-3.1 การวัดคุณภาพน้ำ.pdf
4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทาง ดังนี้
         (1) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตักและทำความสะอาดเศษอาหาร และไขมันออกจาก ตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมันตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน
         (2) มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย หรือเศษอาหาร น้ำมันและไขมันจากถัง/บ่อดัก ไขมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง
         (3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัด น้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
         (4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่าง สม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไป ยังแหล่งอื่นๆ
            สำนักวิทยบริการฯ มีการดูแลถังดักไขมัน โดยการมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานบริการ (แม่บ้าน) ดำเนินการตักไขมัน และล้างถังดักไขมันทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพื่อดูแลรักษาอุปกรณ์และเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนทื้งลงบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคารและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (4.2.2-1.1)
           สำนักวิทยบริการฯ มีการนำเศษอาหารไปทำปุ๋ยและเป็นอาหารแก่สัตว์เลี้ยงของบุคลากร (4.2.2-2.1) นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่นๆ (4.2.2-3.1)

(2564) 4.2.2-1.1 ถังดักไขมันและการดูแลรักษา.pdf
(2564) 4.2.2-2.1 ภาพการนำเศษอาหารไปให้สัตว์เลี้ยง.pdf
(2564) 4.2.2-3.1 ภาพการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสีย.pdf
5.1 อากาศในสำนักงาน
5.2 แสงในสำนักงาน
5.3 เสียง
5.4 ความน่าอยู่
5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
        (1) มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) พรมปูพื้นห้อง (ขึ้นอยู่กับสำนักงาน)
        (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม แผนการดูแลรักษา
        (3) มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดในข้อ 1
        (4) มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติใน ข้อ 1
        (5) การจัดวางเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน
        (6) การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน เช่น ติดป้ายดับเครื่องยนต์
        (7) การป้องกันและกำจัดแมลงที่จะสร้างมลพิษ อากาศภายในสำนักงาน (ถ้ามี)
        (8) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษ ทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียม ความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย (สามารถพิจารณาจากเอกสารหรือภาพถ่าย เป็นหลักฐานประกอบ)
          สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการคบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน โดยได้จัดทำแผนการดูแลรักษา เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร และพรมปูพื้น 5.1.1-1.1 และได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องใช้ที่มีผลต่อมลพิษทางอากาศ 5.1.1-2.1 โดยผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามแผนการดูแลรักษา เครื่องปรับอากาศ 5.1.1-3.1.1, 5.1.1-3.1.2 เครื่องถ่ายเอกสาร 5.1.1-3.2 เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) 5.1.1-3.3 และพรมปูพื้น 5.1.1-3.4 
          สำนักวิทยบริการฯ มีการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยจัดทำประกาศมาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว 5.1.1-4.1
          สำนักวิทยบริการฯ จัดวางตำแหน่งเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสารให้มีระยะห่างจากผู้ปฏิบัติงานประมาณ 4 เมตร 5.1.1-5.1 และสำนักวิทยบริการฯ ยังมีการติดตั้งป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์เพื่อลดมลพิษ บริเวณด้านข้างและด้านหน้าสำนักวิทยบริการฯ 5.1.1-6.1 ภาพกิจกรรมการป้แงกันและกำจัดแมลงที่จะวร้างมลพิษอากาศภายในสำนักงาน 5.1.1-7.1  สื่อรณรงค์ด้านคามรู้เรื่องอันตรายจากฝุ่นละอองเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 5.1.1-8.1
 

(2564) 5.1.1-1.1 แผนการดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2564.pdf
(2564) 5.1.1-2.1 แผนการดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2564.pdf
(2564) 5.1.1-3.1.1 รายงานการตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศย่อย (ทุกวันที่ 5 ของเดือน).pdf
(2564) 5.1.1-3.1.2 ใบตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศใบแจ้งซ่อม.pdf
(2564) 5.1.1-3.2 รายงานการตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
(2564) 5.1.1-3.3 รายงานการตรวจสอบเครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer).pdf
(2564) 5.1.1-3.4 รายงานการตรวจสอบทำความสะอาดพรม.pdf
(2564) 5.1.1-4.1 มาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว.pdf
(2564) 5.1.1-5.1 การจัดวางเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร.pdf
(2564) 5.1.1-6.1 ภาพป้ายควบคุมควันไอเสียรถยนต์.pdf
(2564) 5.1.1-7.1 ภาพกำจัดปลวก (1).pdf
(2564) 5.1.1-8.1 ภาพรณรงค์ด้านความรู้เรื่องอันตรายจากฝุ่นละออง.pdf
5.1.2 มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนด พื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด
         (1) มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
         (2) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
         (3) มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
         (4) เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณ ข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า – ออกของ สถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น
         (5) ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี่
 สำนักวิทยบริการฯ มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 5.1.2-1  มีการติดป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 5.1.2-2 ทั้งภายในและภายนอกอาคาร จำนวน 3 จุด ดังนี้

1. บริเวณศาลาสระน้ำ ด้านข้างอาคารสำนักวิทยบริการฯ

2. บริเวณด้านหน้าสำนักวิทยบริการฯ

3. บริเวณด้านข้าง Common room 

        ในหัวข้อที่ย่อยที่ 3 มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่และข้อย่อยที่ 4 เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณ ข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า – ออกของ สถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และข้อย่อยที่ 5 ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี่ เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯที่รับการตรวจมาตราฐานสำนักงานสีเขียวเป็นหน่วยงานราชการและสถานศึกษาจึงเป็นเขตปลอดบุหรี่และห้ามสุบบุหรี่ จึงไม่มีหลักฐานในหัวข้อย่อยดังกว่าข้างต้น


(2564) 5.1.2-1 ภาพประกอบป้ายการรณรงค์การห้ามสูบบุหรี่.pdf
(2564) 5.1.2-2 ภาพสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่.pdf
5.1.3 การจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
         (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษ อากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
         (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดใน ข้อ(1) แนวทางการกำหนดมาตรการมีดังนี้
          – มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงาน
          – มีที่กั้นเพื่อกันมลพิษทางอากาศกระทบกับพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
          – มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย
           สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหรืออื่นๆในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
           กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษ อากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร 5.1.3-1
           ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ(1)  แนวทางการกำหนดมาตรการมีดังนี้
          - มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงาน
          - มีที่กั้นเพื่อกันมลพิษทางอากาศศกระทบกับพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
          - มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย 5.1.3-2

(2564) 5.1.3-1 มาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว.pdf
(2564) 5.1.3-2 แผนผังแนวปฏิบัติพื้นที่ปรับปรุง.pdf
5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดย อุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด
        (1) มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปีพร้อม แสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุด ทำงานแลพื้นที่ทำงาน
        (2) เครื่องวัดแสงจะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)
        (3) ผลการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
        (4) ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มแสงจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีการวัดความเข้มแสงของแสงสว่าง เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีใบผ่าน จป.วิชาชีพในการตรวจวัดค่าแสงภายในหน่วยงาน

5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคาร สำนักงาน
         (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
         (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดใน ข้อ(1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
      
        สำนักวิทยบริการฯ มีการควบคุมมลพิษทางเสียงภาในอาคาร สำนักงาน  โดยมีการกำหนดให้มีกฎหมายพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 29 มีนาคม 2535 (หมวด 5 เหตุรำตาญ)  5.3.1-1.1 มาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน 5.3.1-1.2 โดยกำหนดให้มีคูู่มือแผนปฏิบัติการสภาพแวดล้อมเรื่องเสียง มีภาพถ่ายการงดใช้เสียงภายในสำนักงาน 5.3.1-1.3 

(2564) 5.3.1-1.1 กฎหมายสาธารณสุข.pdf
(2564) 5.3.1-1.2 มาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว.pdf
(2564) 5.3.1-1.3 ภาพถ่ายการงดใช้เสียง.pdf
5.3.2 การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
         (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่ เกิดจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
         (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ(๑) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายนอกสำนักงาน แนวทางการกำหนดมาตรการมีดังนี้
          – มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงาน
          – มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย
           สำนักวิทยบริการฯ ไม่มีการปรับปรุงอาคารหรือมีสิ่งก่อสร้าง แต่ก็ได้มีการกำหนดมาตรการจัดการเสียง เพื่อรองรับเสียงรบกวนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น 5.3.2-1.1  
         
           

(2564) 5.3.2-1.1 มาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว.pdf
5.4.1 มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของ สำนักงานโดยจะต้องดำเนินการดังนี้
          (1) จัดทำแผนผังของสำนักงานทั้งในตัวอาคารและ นอกอาคาร โดยจะต้องกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรืออื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อบ่งชี้
          (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง เหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ทั่วไป ทั้งใน อาคารและนอกอาคาร
          (3) มีการกำหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
          (4) การกำหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และคงรักษาไว้ของสำนักงาน รวมไปถึงมีการปฏิบัติ จริงตามแผนงาน

          สำนักวิทยบริการฯ มีแผนการดำเนินการจัดทำแผนผังของสำนักงานทั้งในตัวอาคารและ นอกอาคาร 5.4.1(1) โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 5.4.1(2) และกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรืออื่นๆ ที่เหมาะสม  มีการกำหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 5.4.1(3) มีการกำหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 14 จุด ดังนี้

1. พื้นที่สีเขียว จำนวน 3 จุด

2. พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 5 จุด

3. พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม จำนวน 6 จุด 

5.4.1(4) และคงรักษาไว้ของสำนักงาน รวมไปถึงมีการปฏิบัติจริงตามแผนงาน 5.4.1(4.1)

          สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร (5.4.1-3.1) ซึ่งจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ เพื่อประเมินความสะอาดและความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ โดยได้มีแผนการดำเนินงาน 5ส (5.4.1-3.2) และมีการประเมินการดำเนินงาน 5ส เดือนละ 2 ครั้ง (5.4.1-3.3) โดยมีผลการประเมินการดำเนินงาน 5ส ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2564 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.1 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 80 (5.4.1-3.4)

        สำนักวิทยบริการฯ ยังมีการจัดกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (5.4.1-3.5) และกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 และ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 (5.4.1-3.6)


(2564) 5.4.1 (1) แผนผังของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
(2564) 5.4.1 (2.1) รายงานการประชุมคก.สํานักงานสีเขียว.pdf
(2564) 5.4.1 (2) คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
(2564) 5.4.1 (3) กำหนดเวลาการดูแลรักษา.pdf
(2564) 5.4.1 (4.1) เพิ่มพื้นที่สีเขียว.pdf
(2564) 5.4.1-3.1 กำหนดเวลาการดูแลรักษาพื้นที่.pdf
(2564) 5.4.1-3.2 แผนการดำเนินงาน-5-ส.pdf
(2564) 5.4.1-3.3 แบบประเมิน 5 ส.pdf
(2564) 5.4.1-3.4-แบบสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม-5ส.pdf
(2564) 5.4.1-3.5 กิจกรรม-5ส..pdf
(2564) 5.4.1-3.6 กิจกรรม Big Cleaning-Day 2564_compressed.pdf
(2564) 5.4.1(4)แผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว.pdf
5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด
          ประเมินจากพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

(2564) 5.4.2 สถานที่ทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย2564.pdf
5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น
            ประเมินจากพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

(2564) 5.4.3 พื้นที่สีเขียว 2564.pdf
5.4.4 มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนด
        (1) มีการกำหนดแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนำโรคในสำนักงานอย่างเหมาะสม ได้แก่ นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่นๆ
        (2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรคอย่างน้อยที่สุดเดือนละ 1 ครั้ง
        (3) มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ที่ได้กำหนด (เฉพาะตอนกลางวัน)
        (4) มีแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการเมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค
        (5) ไม่พบร่องรอยหรือสัตว์นำโรคในระหว่างการตรวจประเมินของกรมฯ

หมายเหตุ : การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค สำนักงานสามารถควบคุมและจัดการได้เอง หรือว่าจ้าง หน่วยงานเฉพาะมาดำเนินการแทน

          สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดแนวทางในการป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค โดยกำหนดเป็นแผนควบคุมสัตว์พาหะนำโรค ประจำปี พ.ศ 2564 5.4.4 (1) ซึ่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการป้องกันและกำจัด ตามแผน 5.4.4 (2) พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบร่องรอยของสัตว์พาหะนำโรคทุกเดือน 5.4.4 (3) ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า สัตว์พาหะนำโรคส่วนใหญ่ที่พบเจอเป็นนกพิราบ หนู แมลงสาป ดังนั้นทางสำนักวิทยบริการฯ ได้มีแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการเมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค 5.4.4 (4) ดังนี้

         1. หนู กำจัดหนูโดยใช้กับดัก และนำไปปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติ

         2. นก กวาด และทำความสะอาดมูลนกโดยใช้น้ำฉีด

        3. แมลงสาป ทำความสะอาดพื้นอยู่เป็นประจำ นำเศษวัสดุ อาหารทิ้ง ปิดฝาถังขยะทุกถัง


 


(2564) 5.4.4 (1) แนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนำโรค.pdf
(2564) 5.4.4 (2) แผนการควบคุมป้องกันสัตว์พาหะนำโรค.pdf
(2564) 5.4.4 (3) การตรวจสอบพาหะนำโรค.pdf
(2564) 5.4.4 (4) แนวทางการจัดการ.pdf
5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตามแผนที่กำหนด
        (1) มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ
        (2) จำนวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น จะต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของพนักงาน ทั้งหมด
        (3) พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
        (4) มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามแผนที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรองการอบรม ภาพถ่าย เป็นต้น
        (5) มีการฝึกซ้อมอพยพตามแผนที่กำหนด พร้อม แสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรอง ภาพถ่าย เป็นต้น
        (6) มีการจุดรวมพลที่สามารถรองรับได้ พร้อมมี ป้ายแสดงอย่างชัดเจน
        (7) มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำทางหนีไฟ ไป ยังจุดรวมพล พร้อมสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน
        (8) มีการกำหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อม มีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
          สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2564  5.5.1-1.1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสำนักวิทยบริการฯ จึงให้บุคลากรศึกษาการป้องกันและการเตรียมความพร้อมเพื่อระงับเหตุฉุกเฉินผ่าน Toutube ในหัวข้อ
          1. การดับเพลิงเบื้องต้น (https://www.youtube.com/watch?v=719WNGMCfPI) เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ โดยบุคลากรเข้าร่วมอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจำนวน 25 คน คิดเป็น 100% 5.5.1-2.1 ผลการอบรมพบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจก่อนอบรมคิดเป็นร้อยละ 48.4% และหลังการอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 91.6% เพิ่มขึ้น  43.2% 5.5.1-4.1  
          2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับประชาชน (https://www.youtube.com/watch?v=bi9IA3Xbg60) และ "CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" (https://www.youtube.com/watch?v=k8o2VK5JXEY) ผลการอบรมพบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมคิดเป็นร้อยละ 54.8% และหลังการอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 90.8% เพิ่มขึ้น 36.0% 5.5.1-4.2 
          สำนักวิทยบริการได้กำหนดจุดรวมผลหากเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยไว้บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักสำนักวิทยบริการฯ 5.5.1-6.1
          สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดแผนผังจุดติดตั้งถังดับเพลิง เส้นทางหนีไฟและจัดทำธงนำทางติดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟท์สื่อสารให้ผู้มาใช้บริการทราบ 5.5.1-7.1 และมีการกำหนดทางออกฉุกเฉินพร้อม จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงเส้นทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ให้ผู้ใช้บริการเห็นอย่างชัดเจน 5.5.1-8.1

(2564) 5.5.1-1.1 แผนการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ.pdf
(2564) 5.5.1-2.1 จำนวนผู้เข้าอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น.pdf
(2564) 5.5.1-4.1 สรุปผลการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น.pdf
(2564) 5.5.1-4.2 สรุปการอบรมปฐมพยาบาลและ cpr เบื้องต้น.pdf
(2564) 5.5.1-6.1 ภาพจุดรวมพล.pdf
(2564) 5.5.1-7.1 ภาพถังดับเพลิงและธงนำทาง.pdf
(2564) 5.5.1-8.1 ภาพป้ายเส้นทางหนีไฟ.pdf
5.5.2 มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)
          สำนักวิทยบริการได้จัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 5.5.2

(2564) 5.5.2 แผนระงับเหตุฉุกเฉิน 2564.pdf
5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของ อุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และร้อยละของ พนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ ดังกล่าว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)
        (1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง
          – ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน (กำหนดระยะห่าง อย่างน้อย 20 เมตร/ถัง ตามกฎหมาย ติดตั้งสูงจาก พื้นไม่เกิน 150 เซนติเมตร นับจากคันบีบ และถ้าเป็นวางกับพื้นที่จะต้อง มีฐานรองรับ) พร้อมกับติดป้ายแสดง
          – ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี)
          – สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) ถ้ามี)
        (2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน
          – สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (พื้นที่ มากกว่า 300 ตารางเมตรหรืออาคาร สูงเกิน 2 ชั้นขึ้นไป)
          – ติดตั้งตัวดักจับควัน(smoke detector)หรือความร้อน (heat detector)
        (3) มีการตรวจสอบ ข้อ (1)-(2) และหากพบว่า ชำรุดจะต้องดำเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข
        (4) พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และ ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้ง เตือนอย่างน้อยร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม
        (5) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้
          สำนักวิทยบริการฯ มีอุปกรณ์สำหรับป้องกันเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย ได้แก่
          1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งจำนวน 31 ถัง ติดตั้งภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ จำนวน 17 ถัง และอาคารหอสมุดเดิม 14 ถัง 5.5.3-1.1
          2. สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินจำนวน 12 เครื่อง 5.5.3-2.1
          3. เครื่องตรวจจับควันจำนวน 10 เครื่อง 5.5.3-2.2
          สำนักวิทยบริการฯ  ได้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมทุก 2 เดือน
          มีการตรวจสอบอุปกรณ์ด้านอัคคีภัย ได้แก่ ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน เครื่องตรวจจับควัน พบว่าถังดับเพลิงหมดอายุเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 ได้ทำการบันทึกลงในแบบฟอร์มตรวจเช็ค และแจ้งหัวหน้าสำนักงานเพื่อดำเนินการเปลี่ยน ซึ่งขณะนี้ได้เปลี่ยนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว 5.5.3-3.1
                  

(2564) 5.5.3-1.1 ภาพถังดับเพลิง.pdf
(2564) 5.5.3-2.1 ภาพกริ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้.pdf
(2564) 5.5.3-2.2 ภาพเครื่องตรวจจับควัน.pdf
(2564) 5.5.3-3.1 บันทึกการตรวจอุปกรณ์ด้านอัคคีภัย.pdf
6.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
6.2 การจัดจ้าง

หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        (1) กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจ
        (2) ค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถระบุแหล่งข้อมูลสืบค้นได้
        (3) จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริงในสำนักงาน โดยจะต้องระบุรายการสินค้า ยี่ห้อ ฉลากสิ่งแวดล้อม วันหมดอายุการรับรองของ สินค้านั้น หากเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมของ ต่างประเทศจะต้องอ้างอิงหน่วยงาน/ประเทศ ให้การรับรองนั้นๆด้วย
        (4) แจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีที่ไม่มี ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**หมายเหตุ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น
          สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและมีความเข้าใจในการจัดซื้อจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6.1.1-1.1) มีระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ และในการจัดซื้อสินค้าจะศึกษาจากเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (6.1.1-1.2, 6.1.1-2.1, 6.1.1-2.2) ทั้งนี้ในการจัดซื้อสินค้าจะดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำนักวิทยริการฯ จัดซื้อไว้ โดยจะประกอบด้วยรายการสินค้า ยี่ห้อ ฉลากสิ่งแวดล้อม วันหมดอายุ และวันที่ทบทวน เป็นต้น (6.1.1-3.1, 6.1.1-3.2)  จะมีการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือบริษัท หรือร้านค้าเพื่อให้จัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับสำนักฯ (6.1.1-4.1)

(2564) 6.1.1 ผลการดำเนินงานปี 2564.pdf
(2564) 6.1.1-1.1 คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
(2564) 6.1.1-1.2 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2).pdf
(2564) 6.1.1-2.1 การศึกษาเกี่ยวกับฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
(2564) 6.1.1-2.2 ฐานข้อมูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
(2564) 6.1.1-3.1 บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้จริงในสำนักงาน (1).pdf
(2564) 6.1.1-3.2 ภาพรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้จริงในสำนักงาน.pdf
(2564) 6.1.1-4.1 ขอความร่วมมือในการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
6.1.2 ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเทียบกับปริมาณการซื้อ และ/หรือมูลค่าสินค้า
        (1) แสดงรายการสินค้าสำนักงานที่จัดซื้อทั้งหมด โดยระบุยี่ห้อ และรุ่นสินค้า
        (2) แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้า
        (3) คำนวณจำนวนร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงรายการ สินค้า ปริมาณสินค้า และมูลค่า

**หมายเหตุ : สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็น สินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น
            สำนักวิทยบริการฯ จะนำรายการสินค้าทั้งหมดที่ได้จัดซื้อไว้ใช้ในสำนักงานฯ มาคำนวณ (6.1.2-1.1) โดยจะระบุยี่ห้อของสินค้า ราคาสินค้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ กรณีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทใด เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว เป็นต้น (6.1.2-2.1) ทั้งนี้จะมีการคำนวณร้อยละของการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำนักฯ ได้จัดหาไว้ใช้สำนักงาน (6.1.2-3.1)      

(2564) 6.1.2 ผลการดำเนินงานปี 2564.pdf
(2564) 6.1.2-1.1 รายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำนักฯ จัดซื้อ.pdf
(2564) 6.1.2-2.1 บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
(2564) 6.1.2-3.1 การคำนวณร้อยละรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำนักฯ จัดซื้อ.pdf
6.1.3 ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**หมายเหตุ : สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น
          สำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการคำนวณร้อยละของปริมาณและประเภทวัสดุที่จัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะคำนวณว่าในแต่ละปีงบประมาณได้ดำเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปริมาณเท่าใด (6.1.3-1.1)
 

(2564) 6.1.3 ผลการดำเนินงานปี 2564.pdf
(2564) 6.1.3-1.1 การคำนวณร้อยละรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำนักฯ จัดซื้อ.pdf
6.2.1 ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        (1) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้าน สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้การรับรองโดย จะต้องแสดงหลักฐานการรับรองดังกล่าว
        (2) หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รับรอง ทางสำนักงานจะต้องทำการประเมิน ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยเบื้องต้น
        (3) มีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน
        (4) หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะต้อง ได้รับการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง
        (5) หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นสามารถอธิบาย แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมของตนเองได้

**หมายเหตุ : หากหน่วยงานภายนอกมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองจะต้องพิจารณาทุกข้อยกเว้น ข้อ (2)
        – หากหน่วยงานภายนอกไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองพิจารณาข้อ (2)- (5)
          สำนักวิทยบริการฯ มีการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ โดยเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (6.2.1-1.1, 6.2.1-1.2) และมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้พื้นที่ของห้องสมุดเป็นสถานประกอบการ เพื่อให้มีการวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6.2.1-1.3) และในกรณีที่จัดจ้างหน่วยงานที่ไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรอง จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างเบื้้องต้น เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6.2.1-2.1) และจะมีการจัดทำใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานภายในสำนักวิทยบริการฯ (6.2.1-3.1) นอกจากนี้ยังได้มีแผนการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม และอธิบายทำความเข้าใจให้กับผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อตกลงของสำนักฯ  (6.2.1-4.1

(2564) 6.2.1 ผลการดำเนินงานปี 2564.pdf
(2564) 6.2.1-1.1 ใบรับรองโครงการฉลากเขียวบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด.pdf
(2564) 6.2.1-1.2 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด.pdf
(2564) 6.2.1-1.3 บันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่ของห้องสมุดเป็นสถานประกอบการ.pdf
(2564) 6.2.1-2.1 การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง.pdf
(2564) 6.2.1-3.1 ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม.pdf
(2564) 6.2.1-4.1 แผนอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564.pdf
6.2.2 ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือ บุคคลที่เข้ามาดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร เป็นต้น

**หมายเหตุ
     (1) กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจำสำนักงาน จะต้องทำการประเมินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
     (2) กรณีที่เป็นการว่าจ้างไม่อยู่ประจำสำนักงาน จะต้องทำการประเมินทุกครั้งเมื่อเข้ามา ปฏิบัติงานในสำนักงาน
          สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างที่เข้ามาดำเนินการภายในสำนักฯ เพื่อตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานให้มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6.2.2-1.2)

(2564) 6.2.2 ผลการดำเนินงานปี 2564.pdf
(2564) 6.2.2-1.2 การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง.pdf
6.2.3 ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรือ อื่นๆที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**หมายเหตุ :
     (1) สถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ISO๑๔๐๐๑ Green Hotel ใบไม้เขียว ฉลากเขียว Green Office หรือ Green Building เป็นต้น และมีการ จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ที่ ค า นึง ถึง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน และลดการ ก่อให้เกิดมลพิษ
     (2) ในกรณีที่ไม่มีสถานที่จัดประชุมที่ได้รับการ รับรองฯ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำนักงาน จะต้องเลือกสถานที่ที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด และจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting (ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้) โดย จะต้องแสดงหลักฐานการคัดเลือกสถานที่ เหล่านั้น
          สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติการใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีที่ไปใช้บริการนอกสำนักงาน (6.2.3-1.1, 6.2.3-1.2, 6.2.3-1.3, 6.2.3-1.4) และแนวปฏิบัติที่หน่วยงานอื่นๆ มาใช้บริการของสำนักฯ เพื่อขอความร่วมมือให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ลดการก่อให้เกิดมลพิษ (6.2.3-1.5, 6.2.3-1.6)
           นอกจากนี้ สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการศึกษาและรวบรวมรายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2564 เป็นไว้เป็นแนวางทางการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6.2.3-2.1)

(2564) 6.2.3 ผลการดำเนินงานปี 2564.pdf
(2564) 6.2.3-1.1 แบบฟอร์มการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
(2564) 6.2.3-1.2 การเลือกใช้บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
(2564) 6.2.3-1.3 ข้อปฏิบัติการเดินทางไปประชุมภายนอกของบุคลากร.pdf
(2564) 6.2.3-1.4 แนวปฏิบัติการใช้บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1).pdf
(2564) 6.2.3-1.5 ข้อปฏิบัติเรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ (1).pdf
(2564) 6.2.3-1.6 แนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
(2564) 6.2.3-2.1 รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรอง Green Hotel.pdf