เกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

       ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคต (Future Innovative Learning Center) เพื่อรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกช่วงวัย รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นหน่วยงานสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรทั่วไปของชุมชนและสังคม

อ่านต่อ

บริการออนไลน์

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ระบบขอใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีออนไลน์
(กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

บริการบันทึกวีดีโอการเรียนการสอน

การขอใช้บริการ (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

บริการทางวิชาการ

การขอใช้บริการ (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

บริการผลิตสื่อการสอน (E-book)

การขอใช้บริการ (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

บริการดาวน์โหลดเทรมเพรต PowerPoint

เทรมเพรต PowerPoint แบบ 4:3 และ 16:9

แสดงทั้งหมด

นิทรรศการออนไลน์ ดูเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

แสดงทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : saraban_arit@pbru.ac.th

Privacy Policy