เอกสารและข้อมูลเผยแพร่


งานบริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ความพึงพอใจภาพรวมการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความพึงพอใจภาพรวมการให้บริการของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

ความพึงพอใจต่อสำนักวิทยบริการฯ ของหลักสูตรสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล

ความพึงพอใจต่อสำนักวิทยบริการฯ ของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

ความพึงพอใจต่อสำนักวิทยบริการฯ ของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

ความพึงพอใจต่อสำนักวิทยบริการฯ ของหลักสูตรสาขาภาษาจีน

ความพึงพอใจต่อสำนักวิทยบริการฯ ของหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์

ความพึงพอใจต่อสำนักวิทยบริการฯ ของหลักสูตรสาขาการบัญชี

ความพึงพอใจต่อสำนักวิทยบริการฯ ของหลักสูตรสาขาการพัฒนาชุมชน

ความพึงพอใจต่อสำนักวิทยบริการฯ ของหลักสูตรสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ความพึงพอใจต่อสำนักวิทยบริการฯ ของหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ความพึงพอใจต่อสำนักวิทยบริการฯ ของหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ

ความพึงพอใจต่อสำนักวิทยบริการฯ ของหลักสูตรสาขาอาหารและโภชนาการ

ความพึงพอใจต่อสำนักวิทยบริการฯ ของหลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ความพึงพอใจต่อสำนักวิทยบริการฯ ของหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ความพึงพอใจการให้บริการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี