เอกสารและข้อมูลเผยแพร่


งานบริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู้

งานบริการและส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ความพึงพอใจภาพรวมการให้บริการของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

ความพึงพอใจภาพรวมการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ