บริการดาวน์โหลดเทมเพลต PowerPoint

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

นายวิวัฒน์ เพิ่มสุข
นักเอกสารสนเทศ
งานพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู้

wiwat.per@mail.pbru.ac.th
032-708609

รายละเอียดการให้บริการ

          ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้บริการเทรมเเพลตสำหรับโปรแกรมนำเสนอ PowerPoint สำเร็จรูป ให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพื่อใช้สำหรับโปแกรมนำเสนอ PowerPoint  และการเรียน-การสอน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://arit.pbru.ac.th/lic/

ให้บริการสำหรับ
          1. นักเรียนโรงเรียนสาธิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
          2. อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฆฏเพชรบุรี

ขั้นตอนการใช้บริการ 
         1. เข้าเว็บไซต์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://arit.pbru.ac.th/lic/
         2. เลือกเมนู การให้บริการ และเลือก ดาวน์โหลดเทรมเพลต PowerPoint
         3. ดาวน์โหลดเทรมเพลต PowerPoint และนำไปใช้งานได้ทันที

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ***
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (สำนักงานผู้อำนวยการ)
คุณวิวัฒน์ เพิ่มสุข
Tel : 032-708609