บริการขอใช้บริการวิชาการและการเรียน-การสอน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

นายณฐกฤตย์ นวมงาม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานบริการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

nathakrit.nua@mail.pbru.ac.th
032-708609

 

ขอใช้บริการ ได้ที่ https://arit.pbru.ac.th/book-service/

(จองก่อนล่วงหน้า 1-3 วันทำการ)

ตารางการขอใช้บริการวิชาการและการเรียน-การสอน

รายละเอียดการให้บริการ

มาตรฐานการบริการ
          มาตรฐานการให้บริการระบบออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ → Download

ให้บริการสำหรับ
         1. นักเรียนโรงเรียนสาธิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
         2. อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฆฏเพชรบุรี
         3. บุคคลภายนอกทั่วไป

ขั้นตอนการขอใช้บริการ (จองก่อนล่วงหน้า 1-3 วันทำการ)
        1. กรอกแบบฟอร์มขอบริการวิชาการได้ที่  https://arit.pbru.ac.th/book-service/
        2. รอการยืนยันจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
        3. ดำเนินการกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด
        4. ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานบริการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จากลิงก์ที่ระบบจัดส่งให้ทางอีเมล หรือ https://bit.ly/3cWwQ0m 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ***
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ชั้น 6)
คุณณฐกฤตย์ นวมงาม
Tel : 032-708609