บริการขอใช้บริการทางวิชาการ

ขอใช้บริการได้ที่
 https://arit.pbru.ac.th/book-service/

 

 

เงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งาน
1. กรอกแบบฟอร์มขอบริการ
2. รอการยืนยันจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
3. ดำเนินการกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด
4. ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานบริการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จากลิงก์ที่ระบบจัดส่งให้ทางอีเมล หรือ https://bit.ly/3cWwQ0m
(กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)