ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

นายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง
บรรณารักษ์
peerawat.phe@mail.pbru.ac.th
032-708609

ขั้นตอนการให้บริการ
        1. เข้าสู่ระบบตรวจสอบการขั้นลอกผลงาน ได้ที่ https://bit.ly/3DJenRl
        2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
        3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบผลงาน
        4. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบ ทางอีเมลที่ให้ไว้