ข้อมูลและสถิติการ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศประจำ2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 188 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 189 ครั้ง
มีนาคม 177 ครั้ง
เมษายน 167 ครั้ง
พฤษภาคม 182 ครั้ง
มิถุนายน 159 ครั้ง
กรกฎาคม 177 ครั้ง
สิงหาคม 170 ครั้ง
กันยายน 142 ครั้ง
ตุลาคม 162 ครั้ง
พฤศจิกายน 150 ครั้ง
ธันวาคม 126 ครั้ง

© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Site Map | Privacy Policy