ข้อมูลและสถิติสถิติผู้ใช้บริการยืม-คืนประจำปี 2564

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม - ธันวาคม 140 ครั้ง