ข้อมูลและสถิติการ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศประจำปี 2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 142 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 121 ครั้ง
มีนาคม 303 ครั้ง
เมษายน 99 ครั้ง
พฤษภาคม 95 ครั้ง
มิถุนายน 61 ครั้ง
กรกฎาคม 64 ครั้ง
สิงหาคม 68 ครั้ง
กันยายน 57 ครั้ง
ตุลาคม 71 ครั้ง
พฤศจิกายน 39 ครั้ง
ธันวาคม 46 ครั้ง

© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy