ข้อมูลและสถิติจำนวนการใช้หนังสือประจำ2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 114 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 113 ครั้ง
มีนาคม 149 ครั้ง
เมษายน 122 ครั้ง
พฤษภาคม 80 ครั้ง
มิถุนายน 90 ครั้ง
กรกฎาคม 81 ครั้ง
สิงหาคม 64 ครั้ง
กันยายน 60 ครั้ง
ตุลาคม 59 ครั้ง
พฤศจิกายน 54 ครั้ง
ธันวาคม 46 ครั้ง

© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Site Map | Privacy Policy