ข้อมูลและสถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ (แบบ On line)ประจำปี 2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม - กุมภาพันธ์ 202 ครั้ง
มีนาคม 183 ครั้ง
เมษายน 172 ครั้ง
พฤษภาคม 169 ครั้ง
มิถุนายน 145 ครั้ง
กรกฎาคม 148 ครั้ง
สิงหาคม 148 ครั้ง
กันยายน 135 ครั้ง
ตุลาคม 135 ครั้ง
พฤศจิกายน 98 ครั้ง
ธันวาคม 116 ครั้ง

© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy