ข้อมูลและสถิติสถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ (แบบ On line)ประจำปี 2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม - กุมภาพันธ์ 149 ครั้ง
มีนาคม 116 ครั้ง
เมษายน 118 ครั้ง
พฤษภาคม 115 ครั้ง
มิถุนายน 94 ครั้ง
กรกฎาคม 99 ครั้ง
สิงหาคม 90 ครั้ง
กันยายน 81 ครั้ง
ตุลาคม 76 ครั้ง
พฤศจิกายน 49 ครั้ง
ธันวาคม 64 ครั้ง