ข้อมูลและสถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ (แบบ On line)ประจำ2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 122 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 98 ครั้ง
มีนาคม 95 ครั้ง
เมษายน 92 ครั้ง
พฤษภาคม 83 ครั้ง
มิถุนายน 73 ครั้ง
กรกฎาคม 77 ครั้ง
สิงหาคม 63 ครั้ง
กันยายน 54 ครั้ง
ตุลาคม 55 ครั้ง
พฤศจิกายน 44 ครั้ง
ธันวาคม 56 ครั้ง

© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Site Map | Privacy Policy