ข้อมูลและสถิติสถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ (แบบ On line)ประจำปี 2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 61 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 46 ครั้ง
มีนาคม 36 ครั้ง
เมษายน 32 ครั้ง
พฤษภาคม 20 ครั้ง
มิถุนายน 17 ครั้ง
กรกฎาคม 19 ครั้ง
สิงหาคม 4 ครั้ง