ข้อมูลและสถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ (แบบ On line)ประจำปี 2564

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม - ธันวาคม 200 ครั้ง