ข้อมูลและสถิติสถิติการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ประจำปี 2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม - กุมภาพันธ์ 143 ครั้ง
มีนาคม 99 ครั้ง
เมษายน 94 ครั้ง
พฤษภาคม 98 ครั้ง
มิถุนายน 95 ครั้ง
กรกฎาคม 108 ครั้ง
สิงหาคม 92 ครั้ง
กันยายน 71 ครั้ง
ตุลาคม 70 ครั้ง
พฤศจิกายน 48 ครั้ง
ธันวาคม 61 ครั้ง