ข้อมูลและสถิติสถิติการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ประจำปี 2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 58 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 53 ครั้ง
มีนาคม 34 ครั้ง
เมษายน 31 ครั้ง
พฤษภาคม 25 ครั้ง
มิถุนายน 14 ครั้ง
กรกฎาคม 11 ครั้ง
สิงหาคม 7 ครั้ง