ข้อมูลและสถิติการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ประจำ2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 117 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 113 ครั้ง
มีนาคม 91 ครั้ง
เมษายน 88 ครั้ง
พฤษภาคม 78 ครั้ง
มิถุนายน 71 ครั้ง
กรกฎาคม 77 ครั้ง
สิงหาคม 70 ครั้ง
กันยายน 58 ครั้ง
ตุลาคม 63 ครั้ง
พฤศจิกายน 48 ครั้ง
ธันวาคม 41 ครั้ง

© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Site Map | Privacy Policy