ข้อมูลและสถิติสถิติการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ประจำปี 2564

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม - ธันวาคม 140 ครั้ง