ข้อมูลและสถิติการใช้บริการห้องประชุมของสำนักวิทยบริการฯประจำปี 2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 227 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 237 ครั้ง
มีนาคม 186 ครั้ง
เมษายน 192 ครั้ง
พฤษภาคม 225 ครั้ง
มิถุนายน 172 ครั้ง
กรกฎาคม 173 ครั้ง
สิงหาคม 140 ครั้ง
กันยายน 135 ครั้ง
ตุลาคม 133 ครั้ง
พฤศจิกายน 125 ครั้ง
ธันวาคม 119 ครั้ง

© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy