ข้อมูลและสถิติการใช้บริการวิชาการ และการเรียน-การสอนประจำ2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 124 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 110 ครั้ง
มีนาคม 115 ครั้ง
เมษายน 92 ครั้ง
พฤษภาคม 79 ครั้ง
มิถุนายน 80 ครั้ง
กรกฎาคม 66 ครั้ง
สิงหาคม 58 ครั้ง
กันยายน 59 ครั้ง
ตุลาคม 58 ครั้ง
พฤศจิกายน 46 ครั้ง
ธันวาคม 44 ครั้ง

© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Site Map | Privacy Policy