ข้อมูลและสถิติการใช้บริการวิชาการ และการเรียน-การสอนประจำ2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มีนาคม 205 ครั้ง
เมษายน 172 ครั้ง
พฤษภาคม 170 ครั้ง
มิถุนายน 155 ครั้ง
กรกฎาคม 151 ครั้ง
สิงหาคม 141 ครั้ง
กันยายน 151 ครั้ง
ตุลาคม 129 ครั้ง
พฤศจิกายน 180 ครั้ง
ธันวาคม 125 ครั้ง

© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Site Map | Privacy Policy