ข้อมูลและสถิติสถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ (แบบ On Site)ประจำปี 2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 50 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 42 ครั้ง
มีนาคม 51 ครั้ง
เมษายน 24 ครั้ง
พฤษภาคม 29 ครั้ง
มิถุนายน 16 ครั้ง
กรกฎาคม 14 ครั้ง
สิงหาคม 4 ครั้ง