มาตฐานการให้บริการ

  ประกาศมาตรฐานการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


1. มาตรฐานการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ → Download
2. มาตรฐานการจัดทำสารสนเทศในฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี → Download
3. มาตรฐานการซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ → Download
4. มาตรฐานการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ → Download
5. มาตรฐานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ → Download
6. มาตรฐานการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ → Download
7. มาตรฐานการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ → Download
8. มาตรฐานการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ → Download
9. มาตรฐานการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า → Download
10. มาตรฐานการให้บริการออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ → Download