ข้อมูลและสถิติจำนวนการใช้หนังสือประจำปี 2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 184 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 173 ครั้ง
มีนาคม 170 ครั้ง
เมษายน 168 ครั้ง
พฤษภาคม 163 ครั้ง
มิถุนายน 148 ครั้ง
กรกฎาคม 147 ครั้ง
สิงหาคม 146 ครั้ง
กันยายน 135 ครั้ง
ตุลาคม 159 ครั้ง
พฤศจิกายน 108 ครั้ง
ธันวาคม 114 ครั้ง

© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy