ข้อมูลและสถิติการใช้บริการห้องประชุมของสำนักวิทยบริการฯประจำปี 2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 115 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 87 ครั้ง
มีนาคม 77 ครั้ง
เมษายน 84 ครั้ง
พฤษภาคม 70 ครั้ง
มิถุนายน 63 ครั้ง
กรกฎาคม 59 ครั้ง
สิงหาคม 49 ครั้ง
กันยายน 48 ครั้ง
ตุลาคม 52 ครั้ง
พฤศจิกายน 39 ครั้ง
ธันวาคม 38 ครั้ง

© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy