ข้อมูลและสถิติสถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ (แบบ On Site)ประจำปี 2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 160 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 107 ครั้ง
มีนาคม 103 ครั้ง
เมษายน 116 ครั้ง
พฤษภาคม 105 ครั้ง
มิถุนายน 109 ครั้ง
กรกฎาคม 105 ครั้ง
สิงหาคม 93 ครั้ง
กันยายน 93 ครั้ง
ตุลาคม 86 ครั้ง
พฤศจิกายน 54 ครั้ง
ธันวาคม 64 ครั้ง