ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ณ จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469

               ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายมาตั้งที่เขตพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ถนนราชวิถี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร

               หลังจากนั้นโรงเรียนได้ย้ายข้ามฟากมายังวัดเกตุ ถนนบริพัตร และในปี พ.ศ.2508 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี

               ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ ถนนหาดเจ้าสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และได้รับการประกาศยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 ในช่วงนั้นห้องสมุดได้เปิดให้บริการอยู่ชั้นล่างอาคารเรียน 1 เป็นห้องสมุดขนาด 3 ห้องเรียน

               จนถึง พ.ศ. 2517 ห้องสมุดได้ย้ายเข้าไปอยู่อาคารใหม่ 2 ชั้น มีเนื้อที่ 1,813 ตารางเมตร เรียกชื่อว่า หอสมุดวิทยาลัยครูเพชรบุรี (อาคาร 6) ในปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณ 3 ล้านบาทเศษเพื่อก่อสร้างอาคารหอสมุดอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้นอยู่ด้านหน้าอาคารวิทยบริการ 1 กว้าง 16 เมตร ยาว 21 เมตร เนื้อที่ 672 ตารางเมตร

               ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ”

               และในปีงบประมาณ 2539 สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักวิทยบริการ 6 ชั้น มีเนื้อที่ 4,973 ตารางเมตร และได้รับประทานนาม”อาคารบรรณราชนครินทร์” จากสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2545 รวมเนื้อที่สำนักวิทยบริการฯ ซี่งประกอบด้วยอาคาร 3 หลังทั้งหมด 7,458 ตารางเมตร

               และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังส่งผลให้สถาบันได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสำนักฯมีฐานะเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่122 ตอนที่ 20ก หน้าที่39)

               ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักฯ ได้พัฒนาจากการเป็นห้องสมุดขนาดเล็กไปสู่การเป็นห้องสมุดขนาดกลาง จากการดำเนินงานที่ใช้ระบบมือ (Manual System) ไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปฏิบัติงานและระบบห้องสมุดอัติโนมัติ (Automated System) เพื่อให้มีความทันสมัย รวดเร็วในการให้บริการ

               นอกจากนี้ยังได้นำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 เข้ามาใช้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และได้รับการรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ISO 9001:2000 QMS03137/741 สำหรับขอบข่าย : การจัดการและการให้บริการงานห้องสมุด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

          ปัจจุบันสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่เป็นหอสมุดกลาง เพื่อจัดหา วิเคราะห์ จัดเก็บ บริการและเผยแพร่สารสนเทศ รวมทั้งบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสำนักวิทยบริการฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของอาคารตามลำดับ ดังนี้

                        ปี 2556-2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการปรับปรุงพื้นที่บริการชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

                        ปี 2557-2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการปรับปรุงพื้นที่อาคารหอสมุดเดิมบางส่วน ให้เป็นพื้นที่ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง (Think Cafe@ Library) เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ในงบประมาณ 2.9 ล้านบาท

                        ปี 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในการปรับปรุงและต่อเติมส่วนหน้าของอาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 และห้องน้ำทุกชั้น ในงบประมาณ 12.9 ล้านบาท

                        ปี 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในการปรับปรุงอาคารหอสมุดเดิมเป็น “ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น” ในงบประมาณ 24.9 ล้านบาท ประกอบด้วย

                        1.สำนักงานผู้อำนวยการ

                        2.ห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                        3.ห้องต้นหว้า

                        4.ห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก

                        5.ห้องควบคุมไฟฟ้าและส่วนการปฏิบัติงานของบุคลากร

                        6.ห้องเรียนรู้ร่วมกัน

                        7.ห้องรอยเสด็จฯเพชรบุรี

                        8.ห้องเฉลิมพระเกียรติ

                        9.ห้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ @เพชรบุรี

                  ปัจจุบันสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีพื้นที่การปฏิบัติงานและให้บริการ (กลุ่มอาคาร 6) ประกอบด้วย อาคาร 2 ชั้น (อาคารหอสมุดเดิม) และอาคาร 6 ชั้น (อาคารบรรณราชนครินทร์)


ทำเนียบผู้บริหาร

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๗ - ปัจจุบัน

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗

อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์สุวรรณา ชุติมันต์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ชุติมันต์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๓

อาจารย์สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๒๖– ๒๕๓๘

อาจารย์ชำนาญ อิ่มสอาด

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖

อาจารย์สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๔

อาจารย์ชัยฤทธิ์ อิสรไกรศีล

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๑

อาจารย์สมหวัง (ศรีปลั่ง) แสงไสย

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๘

อาจารย์สวรรค์ แก้วเหล็ก

ดำรงตำแหน่ง ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๐

อาจารย์เปี่ยมศิริ ผิวขำ

ดำรงตำแหน่ง ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๘

อาจารย์ฉอ้อน โตรณ

ดำรงตำแหน่ง ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕

อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว

ดำรงตำแหน่ง ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔

อาจารย์เสยย์ เกิดเจริญ

ดำรงตำแหน่ง ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕

© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Site Map | Privacy Policy