บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สป.อว.

ACM Digital Library

มีเนื้อหาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วยเอกสาร เช่น บรรณานุกรม สาระสังเขป บทความฉบับเต็ม

SpringerLink eJournal

มีเนื้อหาจากสาขาวิชาหลักๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเอกสารประเภทวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

American Chemical Society Journal (ACS)

มีเนื้อหาด้านเคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเอกสารประเภท บทความ งานวิจัยจากวารสาร

Emerald Management (EM92)

มีเนื้อหาด้านการจัดการ 9 สาขา เช่น การบัญชี การตลาด การเงิน การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ให้บทความฉบับเต็ม จากวารสาร

ScienceDirect

มีเนื้อหาจากสาขาวิชาหลักๆ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากวารสาร

EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

เป็นฐานข้อมูลและบริการสืบค้น ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้เอกสารบทความวารสาร และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม สามารถเช้าใช้ฐานข้อมูลได้โดย 
User ID : pbru
Password : library@2567

Academic Search Untimate

มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ประกอบด้วยเอกสารประเภท บทความวารสารฉบับเต็ม สามารถเช้าใช้ฐานข้อมูลได้โดย 
User ID : pbru
Password : library@2567
 

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC ThaiLIS

มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา จากเอกสารประเภทรวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยฉบับเต็ม

Engineering Source

มีเนื้อหาจากสาขาวิชาหลักๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยเอกสาร ดรรชนีและบทคัดย่อ จากนิตยสารและวารสาร สามารถเช้าใช้ฐานข้อมูลได้โดย 
User ID : pbru
Password : library@2567

© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy