บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ(OPAC)

ขั้นตอนการขอรับบริการ
     1. เข้าเว็บไซต์ห้องสมุด http://arit.pbru.ac.th  ในแท็บเมนู สืบค้น OPAC
     2. ใส่คำค้นในช่องสืบค้น และเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มค้นหา
         * ถ้าต้องการค้นหาหนังสือทั่วไป วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เลือกฐานข้อมูล หนังสือและวารสาร
         * ถ้าต้องการค้นหาดรรชนีวารสาร(บทความในวารสาร) เลือกฐานข้อมูลบทความวารสาร
     3. คลิกเลือกชื่อเรื่องที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดของหนังสือ
     4. จด-จำ รายการที่สำคัญ เพื่อกรอกข้อมูลการยืมในแบบฟอร์มออนไลน์ ข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม

  • ชื่อเรื่อง (Title)
  • ชื่อผู้แต่ง (Auther)
  • เลขเรียกหนังสือ (Call Number)
  • ปีพิมพ์ (Publication)

 แบบบริการยืมหนังสือของสำนักวิทยบริการฯ (Book Borrowing Service)  https://t.ly/FIFC

 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ *** 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
032-708609 เบอร์ภายใน 2003
คุณธนพร ถมเสาร (092-3495353)
คุณดาวเรือง ขมแก้ว (096-9360637)
Email: library_office@mail.pbru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/LibArit
ID Line : @944jtkcpj