โครงสร้าง / การบริหาร / อำนาจหน้าที่

โครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


คณะผู้บริหาร

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
piyawan.khu@mail.pbru.ac.th

อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
maturose.pra@mail.pbru.ac.th

อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
sunya.the@mail.pbru.ac.th

ผศ.ตวงสิทธิ์ สนขำ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
toungsit.son@mail.pbru.ac.th

นางนงลักษณ์ พหุพันธ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
nonglux.pah@mail.pbru.ac.th

นางสาวสวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการหัวหน้างาน
งานบริหารทั่วไป

sawarin.yun@mail.pbru.ac.th

นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์
บรรณารักษ์
หัวหน้างาน
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

sawat.ura@mail.pbru.ac.th

นายทวี นวมนิ่ม
บรรณารักษ์
รักษาการหัวหน้างาน
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

tawee.nua@mail.pbru.ac.th

นางสาวแขนภา ทองตัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รักษาการหัวหน้างาน
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

khaenapa.ton@mail.pbru.ac.th


อำนาจและหน้าที่


         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุน และสนองภารกิจของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้มุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกิจของหอสมุดฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำหน้าที่ ประสานงาน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง ให้การบริหารงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของราชการและมหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์ ผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ พัฒนาระบบการ เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกอบรม ให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีการศึกษา อีกทั้ง ให้บริการการเรียนการสอน สนับสนุนเทคโนโลยีด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ดูแลปรับปรุงระบบเครือข่าย และอุปกรณ์เทคโนโลยีให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน

ดาวน์โหลด >>> การแบ่งส่วนงานในสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และการจัดตั้งหน่วยงานภายใน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ปรับปรุงปี 2564


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Site Map | Privacy Policy