บริการข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

นางนิรดา เอี่ยมอาษา
นักเอกสารสนเทศ
nirada.aie@mail.pbru.ac.th
032-708609 ต่อ 2009

รายละเอียดการให้บริการ

การบริการสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก
       การบริการสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก คือ การรวบรวม จัดระบบ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนังสือหายากและเอกสารโบราณ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย

ให้บริการสำหรับ
      1. นักเรียนโรงเรียนสาธิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
      2. อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฆฏเพชรบุรี
      3. บุคคลภายนอกทั่วไป

ทรัพยากรสารสนเทศ
      1. ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ ภาพถ่าย โปสเตอร์
      2. ทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย หนังสือ วารสาร ภาพถ่าย เอกสารการประชุม กฤตภาค จุลสาร ของบุคคลหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดบริการแบบชั้นปิด โดยเจ้าหน้าที่ช่วยสืบค้นและนำทรัพยากรมาให้บริการที่ห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก
      3. หนังสือหายาก เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเฉพาะ จัดพิมพ์ครั้งเดียว เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ จำนวนไม่เกิน 1,000 เล่ม หรือมีลักษะการพิมพ์แบบพิเศษ ประกอบด้วย หนังสือหายากทั่วไป หนังสือราชวงศ์  หนังสือที่ระลึก/อนุสรณ์งานศพ
      4. เอกสารโบราณ เป็นเอกสารมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่น ได้แก่ สมุดไทย เอกสารใบลาน และเอกสารต้นฉบับ

ฐานข้อมูล
      1. สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ที่ URL Address: http://book.pbru.ac.th
      2. ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่ URL Address: http://arit.pbru.ac.th/localPhet

การยืม-คืน (ยืมเพื่อนำไปถ่ายเอกสารเท่านั้น)
      ผู้รับบริการสามารถยืมไปถ่ายเอกสารได้ภายในวันเปิดทำการ เวลา 8.30-16.30 น. หากเกินกำหนดส่งคืน เสียค่าปรับเล่มละ 5 บาทต่อเล่ม/ฉบับ ต่อวัน

จุดบริการ
        
ห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 อาคารหอสมุดเดิม

มาตรฐานการบริการ

  1. ผู้รับบริการเข้าใช้บริการพื้นที่ และศึกษาค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ตลอดจนฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ได้ตามอัธยาศัย

 

  1. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น หนังสือหายาก และเอกสารโบราณ

มาตรฐานการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

[ Download ]

  1. ผู้รับบริการต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศไปถ่ายเอกสาร ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก โดยแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรที่ทางห้องสมุดออกให้ พร้อมทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ เพื่อทำรายการยืมไปถ่ายเอกสาร

มาตรฐานการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

[ Download ]

  1. ผู้รับบริการนำทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปถ่ายเอกสารมาส่งคืนที่ห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายากตามกำหนดเวลา

 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ *** 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คุณนิรดา เอี่ยมอาษา
โทรศัพท์ : 0-3270-8609 ต่อ 2009