เครือข่ายประกันคุณภาพ

ความร่วมมือ
       ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลท้องถิ่น และให้ดำเนินการตามข้อตกลงเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ


วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏในข่ายงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. ส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นให้สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในข่ายงานร่วมกันให้มีจิตบริการ และมีความรู้คู่คุณธรรม
  4. ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกับห้องสมุดอื่นทั้งในและต่างประเทศ
  6. ส่งเสริมความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา