บริการจองห้องอบรม/สัมมนา/ประชุม

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

นายวิวัฒน์ เพิ่มสุข
นักเอกสารสนเทศ
งานพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู้

wiwat.per@mail.pbru.ac.th
032-708609

 

จองห้อง ได้ที่ https://arit.pbru.ac.th/book-room/

(จองก่อนล่วงหน้า 1-3 วันทำการ)
(หากผู้ใช้บริการเข้าใช้งานช้า เกิน 30 นาที ทางสำนักวิทยบริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ตารางการขอใช้บริการห้องประชุม

รายละเอียดการให้บริการ

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการให้บริการห้องประชุม และระบบขอใช้บริการห้องประชุม โดยการให้บริการ บุคลากร นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความต้องการใช้พื้นที่หรือห้องประชุมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสามารถจองห้องประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการของทางสำนัก

มาตรฐานการบริการ
          มาตรฐานการให้บริการระบบออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ → Download

ให้บริการสำหรับ
          1. นักเรียนโรงเรียนสาธิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
          2. อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฆฏเพชรบุรี
          3. บุคคลภายนอกทั่วไป

ขั้นตอนการขอใช้บริการ (จองก่อนล่วงหน้า 1-3 วันทำการ)
         1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ที่ https://arit.pbru.ac.th/book-room/
         2. รอการยืนยันคำขอใช้ห้องประชุม ตามช่องทางอีเมล
         3. ดำเนินการใช้ห้องประชุม ตามวันเวลาที่ขอใช้ 
         4. ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทางลิงก์ที่ระบบส่งให้ทางอีเมล หรือ  https://bit.ly/3cWwQ0m

 
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ***
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (สำนักงานผู้อำนวยการ)
คุณวิวัฒน์ เพิ่มสุข
Tel : 032-708609