บริการจองห้องอบรม/สัมมนา/ประชุม

จองห้องประชุมได้ที่
 https://arit.pbru.ac.th/book-room/

 
เงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งาน
          ระบบขอใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีออนไลน์ คือระบบการให้บริการ บุคลากร นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความต้องการใช้พื้นที่หรือห้องประชุมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสามารถจองห้องประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการของทางสำนัก (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)
 
ขั้นตอนการขอรับบริการ
         1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการในแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ที่ https://arit.pbru.ac.th/book-room/
         2. ผู้บริหารจะดำเนินการยืนยันคำขอใช้ห้องประชุมกลับไปยังผู้ขอรับบริการ ตามช่องทางอีเมล
         3. ดำเนินการกิจกรรมประชุม/สัมนา ตามวันเวลาที่กำหนด
         4. ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการนวัตกรรมการศึกษา ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทางลิงก์ที่ระบบส่งให้ทางอีเมล หรือ  https://bit.ly/3cWwQ0m
 
 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ***
E-mail :  library_office@mail.pbru.ac.th
Facebook : ค้นหา @LibArit หรือ https://www.facebook.com/LibArit
Line : ค้นหาเพื่อน @944tkcpj หรือ https://lin.ee/e5dxaa3
Tel : 032-708609 คุณวิวัฒน์ เพิ่มสุข