บริการงานวิจัย-วิทยานิพนธ์

งานบริการวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย (ชั้น 5)
     ทรัพยากร   - รวบรวมวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทคัดต่อ รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวม 15 ฐานข้อมูล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมุมความรู้อาเซียน
     บริการ       - บริการตอบถาม / แนะนำการสืบค้นสารสนเทศ
                      - บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : โทรภายใน 1519 หรือ เคาเตอร์บริการยืม-คืนชั้น
                      - บริการยืม-คืน วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย

     ฐานข้อมูลออนไลน์จำนวน 15 ฐานข้อมูล สามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://arit.pbru.ac.th/database

 

สิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้รับบริการแต่ละประเภท

ประเภทของสมาชิก

หนังสือทั่วไป

วารสารล่วงเวลาและหนังสือพิมพ์

สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิจัยและวิทยานิพนธ์

ต่าปรับเกินกำหนดส่ง

(บาท/เล่ม/วัน)

เล่ม/วัน

เล่ม/วัน

ชิ้น/วัน

เล่ม/วัน

อาจารย์

20/60

5/5

2/7

5/7

5

นักศึกษาปริญญาเอก

15/30

3/3

2/7

5/7

5

นักศึกษาปริญญาโท

10/14

3/3

2/7

5/7

5

นักศึกษาปริญญาตรี

5/14

3/3

2/7

5/7

5

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

5/14

3/3

2/7

5/7

5

พนักงานมหาวิทยาลัย

5/14

3/3

2/7

5/7

5

บุคคลภายนอก

5/14

-

-

-

5

 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ *** 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
032-708609 เบอร์ภายใน 2003
คุณพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง 
Email: peerawat.phe@mail.pbru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/LibArit
ID Line : @944jtkcpj