มุมคุณธรรม

ความร่วมมือ

  1. จัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดตั้ง มุมคุณธรรม ในห้องสมุดของหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดคุณธรรม เครือข่ายละ 1 ชุด
  2. ดำเนินการจัดส่งสื่อด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมผลิตเพื่อการเผยแพร่
  3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการอ่านนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
  2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปสู่ห้องสมุดสาธารณะให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างสะดวก รวมเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
  4. เพื่อสร้างแหล่งค้นหารข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรมของชุมชน สังคม
  5. เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
  6. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน มีช่องทางในการเลือกบริโภคสื่อที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ : http://www.moralcenter.or.th/


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Site Map | Privacy Policy