บริการวารสารและหนังสือพิมพ์

เงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งาน

บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
     วารสารและหนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดวาระการออกที่ีแน่นอน นำเสนอเนื้อหาสาระ ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

การใช้บริการ
     1. วารสาร/นิตยสาร/จุลสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน ให้บริการแบบชั้นเปิด จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อวารสาร ตั้งแต่ ก-ฮ และ A-Z จัดแยกเนื้อหาของวารสารตามคณะที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะพยาบาลและวิทยาการสุขภาพ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกหยิบวารสารได้ตามความต้องการ
     2. วารสาร/นิตยสาร/จุลสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา ให้บริการแบบชั้นปิด จัดเก็บไว้หลังเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน วารสาร จัดเรียงตามตัวอักษรของชื่อวารสาร ก-ฮ และ เดือน ปี จากปีเก่าสุด ไปปีล่าสุด ผู้ใช้บริการต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

บทความวารสาร
     หากต้องการบทความในวารสารสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
      1. ค้นหาบทความจากเว็บ http://book.pbru.ac.th/ (ฐานข้อมูลบทความวารสาร)
      2. จดรายละเอียดของข้อมูล ได้แก่ ชื่อวารสาร/ชื่อบทความ/ปีที่/ฉบับที่/เดือน/ปี/เลขหน้า
      3. ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน วารสาร ชั้น 2

การยืม-คืน วารสาร
     1. นำบัตรนักศึกษามาติดต่อขอยืมวารสาร/นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน วารสาร ชั้น 2
     2. เขียนแบบฟอร์มการยืมไว้เป็นหลักฐาน
     3. สิทธิ์การยืมวารสาร/นิตยสารและหนังสือพิมพ์
       - อาจารย์ยืมได้ 5 ฉบับ ระยะ เวลา 3 วัน
       - นักศึกษายืมได้ 3 ฉบับ ระยะ เวลา 3 วัน

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ
      1. กรุณาอ่านวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่น ๆ เฉพาะบริเวณชั้น 2 เท่านั้น
      2. ห้ามนำวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ออกนอกสำนักวิทยบริการฯ โดยไม่ได้กรอกแบบฟอร์มการยืม
      3. ไม่ขีดเขียนข้อความ หรือตัดฉีกวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ
      4. เมื่อนำวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ไปอ่านหรือถ่ายเอกสาร กรุณานำกลับมาวางไว้ที่เดิม

สถานที่ให้บริการ
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารบรรณาราชนครินทร์ 2 ชั้น 2

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ *** 

     คุณอัจฉราพร เลี้ยงอยู่ บรรณารักษ์
     
e-mail: artcharaporn.lan@mail.pbru.ac.th
     โทรศัพท์: 032-708609 ต่อ 2004