ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา Philosophy

คุณธรรม นำบริการ สู่การสร้างสังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์ Vision

1. เป็นศูนย์กลางสร้างองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมบริการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นคลังปัญญาของภูมิภาคตะวันตก
2. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ และคลังปัญญาด้วยนวัตกรรมบริการเทคโนโลยีดิจิทัล

พันธกิจ Mission

1. จัดหา ผลิต และพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย และจัดการสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

2. ส่งเสริมการใช้ทักษะการรู้สารสนเทศและทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบัณฑิต

3. บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม

4. รวบรวม เผยแพร่ และสืบสานองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมบริการและให้ความสำคัญวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ Entity

“แหล่งเรียนรู้ของทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา” (Library for All : Every One , Every Where And Every Time”

อัตลักษณ์ Identities

ซื่อสัตย์ มีใจบริการ สร้างสังคมการเรียนรู้

ค่านิยมองค์กร A R I T

A = ปฏิบัติงานเด่น (Activeness) หมายถึง การทำงานบริการเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ

R = เน้นความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การทำงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ด้วยความรู้ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ

I = รอบรู้และสร้างสรรค์ (Idea) หมายถึง การทำงานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก และมุ่งเน้นความเป็นทีม

T = ผูกพันเป็นหนี่งเดียว (Team) หมายถึง มีความรักในองค์กร

ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพวิชาการด้านการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์พระราชา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสู่ห้องสมุดดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว