ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา Philosophy

คุณธรรม นำบริการ สู่การสร้างสังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์ Vision

ภายในปี 2570 เป็นศูนย์การเรียนรู้และคลังปัญญาด้วยนวัตกรรมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

พันธกิจ Mission

1. พัฒนานวัตกรรมและระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

3. บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ชุมชนสังคม

4. รวบรวม เผยแพร่ และสืบสานองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมดิจิทัลตามหลักกธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ Entity

“แหล่งเรียนรู้ของทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา” (Library for All : Everyone , Everywhere , and Everytime”

อัตลักษณ์ Identities

บริการดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี

ค่านิยมองค์กร A R I T

A = ปฏิบัติงานเด่น (Activeness)

R = เน้นความรับผิดชอบ (Responsibility)

I = คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (Idea and creativity)

T = ผูกพันเป็นหนี่งเดียว (Team work)

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต
      - ยกระดับนวัตกรรมดิจิทัลและระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
      - ยกระดับสมรรถนะการเรียนรุู้ (Upskill/Reskill) ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาท้องถิ่น
      - ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งเรียนรู้หรือเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ชุมชน สังคม
      - สร้างคุณค่าองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
      บริหารและการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม