เอกสารและข้อมูลเผยแพร่


งานบริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู้

งานบริการและส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

© Copyright 2022 arit.pbru.ac.th