miniTCDC

ความร่วมมือ
      ศสบ.ตกลงให้ความร่วมมือและการสนับสนุน ดังนี้
            1.หนังสือด้านการออกแบบพร้อมตู้หนังสือสำหรับติดตั้งในพื้นที่ห้องสมุด จำนวน 300 เล่มต่อปีการศึกษา โดยแบ่งเป็นต้นปี 250 เล่ม และหมุนเวียน เดือนละ 5 เล่ม เป็นเวลา 10 เดือน
            2.ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบจากทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 24 ชิ้นต่อปีการศึกษา
            3.ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านธุรกิจ แฟชั่น กาตลาด ดิจิทัลมีเดีย และวัสดุเพื่อการออกแบบ
            4.ทุนสนับสนุนองค์ความรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์/โครงการพัฒนาด้านการออกแบบของท้องถิ่น
            5.มอบบัตรสมาชิกประเภท 10 Days Pass จำนวน 10 ใบ
            6.สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของ ศสบ.
            7.จัดบุคลากรหรือวิทยากรของ ศสบ. เข้าร่วมให้ความรู้หรือร่วมกิจกรรมบรรยาย/อบรม สัมมนา และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น/ส่วนภูมิภาคซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

วัตถุประสงค์
            1.เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและการคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบของบริการองค์ความรู้และแหล่งสารสนเทศด้านการออกแบบที่หลากหลายให้กับสถาบันการศึกษา
            2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีรากฐานมาจากต้นทุนทางวัฒนธรรม
            3.เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกับสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาค
            4.เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ องค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาค

ดูรายการหนังสือที่ได้รับความร่วมมือได้ที่ >> รายการหนังสือ-miniTCDC (หมายเหตุ :                   หมายถึง รายการหนังสือที่นำมาปรับเปลี่ยนให้กับทางสำนักวิทยบริการฯ)


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://www.tcdc.or.th