มาตฐานการให้บริการ

มาตรฐานการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ → Download
มาตรฐานการจัดทำสารสนเทศในฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี → Download
มาตรฐานการซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ → Download
มาตรฐานการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ → Download
มาตรฐานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ → Download
มาตรฐานการจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ → Download
มาตรฐานการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ → Download
มาตรฐานการบริการแนะนำการใช้ห้องสมุด → Download
มาตรฐานการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ → Download
มาตรฐานการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า → Download

 

 

© Copyright By สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Privacy Policy